مادهٔ ۱۵۱ - کالائى که با استفاده از مزاياى قراردادهاى گمرکى بين‌المللى که دولت ايران به آنها ملحق شده است وارد مى‌شود تابع مقررات قراردادها خواهد بود.


شرايط عمومى تنظيم و تسليم اظهارنامه و نکاتى که بايد از طرف اظهارکننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف همان است که در مبحث مربوط به آن ذکر شده است.