مادهٔ ۱۴۷

لکوموتيو و واگن و هواپيما که به‌طور منظم در خطوط بين ايران و کشورهاى خارج حرکت مى‌کنند مشمول عنوان واردات موقت مى‌باشند ليکن براى ورود و خروج آنها انجام تشريفات گمرکى لازم نبوده فقط به دريافت اظهارنامه يا فهرست کل بار (مانيفست) که در هر مسافرت براى محمولات خود به گمرک مى‌دهند و مشخصات وسايط نقليه مذکور نيز در آن منعکس است اکتفا مى‌شود.


تبصره:

مقدار سوخت و روغن که براى مصرف اين وسايط نقليه در راه لازم باشد از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض معاف است.

مادهٔ ۱۴۸

وسايط نقليه موتورى و غير موتورى و چهارپايان که با محمولات خود به کشور وارد و محمولات خود را در اولين گمرک ورودى تخليه کرده مراجعت مى‌نمايد. به‌عنوان واردات موقت پذيرفته مى‌شوند و در مورد اينگونه وسايط نقليه نيز از نظر تشريفات گمرکى به همان اظهارنامه اجمالى که به گمرک تسليم مى‌نمايد و تعداد و مشخصات وسايط مذکور در آن منعکس است اکتفا مى‌شود.


تبصره ۱:

هرگاه وسايط نقليه مذکور در اين ماده از اولين گمرک مرزى مراجعت نکرده با محموله خود به طرف داخل بروند وسايط مشمول مقررات عمومى واردات موقت مذکور در اين مبحث خواهند بود و در مدت اعتبار پروانه ورود موقت به دفعات نيز مى‌تواند از راه‌هاى مجاز وارد و خارج شوند، ورود و خروج آنها در هر بار از طرف گمرک مرز با قيد تاريخ ثبت و امضاء مى‌شود.


تبصره ۲:

ورود موقت محفظه‌هاى مخصوص حمل کالا کانتينر و نظاير آن که به نحوى ساخته شده باشد که جابه‌جا کردن آن از يک وسيله نقليه به‌وسيله نقليه ديگر امکان‌پذير و تماماً يا تا اندازه‌اى مسدود باشد و بتوان آن را به آسانى تخليه و بارگيرى کرد موضوع ماده ۹ قانون امور گمرکى مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. در مواردى که محفظه‌هاى مخصوص حمل کالا به داخل حمل شود سپرده نقدى مطالبه نشده و فقط به اخذ تعهد کتبى از شرکت حمل و نقل مربوط اکتفا مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۹

وسايط نقليه سوارى براى استفاده شخصى و همچنين وسايط نقليه که بدون بار براى استفاده موقت وارد مى‌شود به ‌عنوان واردات موقت قبول و تابع تشريفات مقرر در بخش مربوط به آن است.