در آبان سال ۵۵ در اين شهرستان ۴/۷۸% جمعيت را ۶-۱۱ سال و ۳/۶۴% جمعيت ۱۲-۱۴ سال و ۹/۳۴% جمعيت ۱۵-۱۹ ساله به تحصيل مشغول بودند که سنين ۶ تا ۱۹ سال در روستا ۴۵% و در شهر ۸۱% به تحصيل مشغول بوده‌اند. با عنايت به آمار جمعيت سال ۷۰ اين شهرستان داراى ۱۸۱،۱۰۴ نفر بعد از کرمان مى‌باشد که از اين جمعيت ۵۳ هزار دانش‌آموز درسطوح مختلف تحصيلى از ابتدائى تا سطح تربيت معلم مشغول تحصيل هستند و داراى ۳۸۳ آموزشگاه و مدرسه در حال حاضر موجود است و فعال مى‌باشد.


دانشگاه پيام نور با بيش از ۵۰۰ دانشجو در رشته‌هاى علوم تربيتى و رياضى - حسابدارى و مديريت دولتى در مقطع کارشناسى وجود دارد.


دانشگاه آزاد اسلامى نيز با حدود ۵۰۰ دانشجو در رشته‌هاى اقتصاد و بازرگاني، حسابدارى در مقطع کارشناسى مشغول به فعاليت مى‌باشد.


اخيراً مقدمات افتتاح دانشکده‌هاى علوم و فنى و مهندسى وابسته به دانشگاه شهيد باهنر کرمان تهيه شد و در اين زمينه کاربردى حدود ۶۰۰ هکتار از اراضى شهرى آموزشى تعيين شد و سند قطعى حدود ۱۴۰ هکتار از اين اراضى به نام وزارت فرهنگ و آموزش عالى جهت هدف فوق از طرف سازمان زمين شهرى صادر شده است.


ساختمانى حدود ۳۰۰۰ متر مربع زيربنا براى هدف فوق توسط يکى از افراد خيرخواه شهر اهداء گرديده، ضمناً کمک‌هاى ديگرى از قبيل املاک زراعى و قسمتى از سهام کارخانجات سرنگ‌سازى تقبل ساخت دانشکده فنى و مهندسى توسط يکى از افراد نيکوکار شهرستان و اقلام ديگر اختصاص يافته است.


عمليات ساختمان جديد دانشکده علمى کاربردى (تکنولوژي) سيرجان وابسته به دانشگاه شهيد باهنر کرمان با کمک‌هاى اهدائى افراد خيّر در تاريخ ۱۰/۸/۷۷ با حضور وزير فرهنگ و آموزش عالى آغاز شد که در اين رابطه علاوه بر دانشکده شهيد باهنر کرمان و دانشگاه ولى‌عصر (عج) رفسنجان و مرکز بين‌المللى علوم و فن‌آورى پيشرفته ماهان در آينده نزديک به کمک بخش‌هاى مردمى و ارتباط با دستگاه‌هاى اجرائى خواهند توانست جايگاه ارزنده‌اى را در نظام آموزشى عالى ميهن اسلامى احراز کنند. زيرا روند رو به گسترش کمى و کيفى اين مراکز در مراحل گذشته نشان‌دهنده استعداد وسيع استان کرمان براى توسعه آموزش عالى در اين منطقه است.


دانشگاه علوم تکنولوژى سيرجان در سال ۱۳۷۰ با مشارکت مردم آن منطقه داير شد و در حال حاضر داراى ۶۰ دانشجو در رشته‌هاى عمران و مکانيک است و با احداث و تکميل ساختمان جديد دانشکده تکنولوژى سيرجان توسعه بيش از بيش دانشکده در زمينه‌هاى علمي، کاربردى و پيشبرد برنامه‌هاى سازندگى در منطقه قابل پيش‌بينى است.