انبارها و سردخانه‌ها

سردخانه ۴۰۰۰ تنى و انبارهاى عمومى مسقف منطقه ويژه اقتصادى سيرجان و بزرگترين برج اداري، تجارى کرمان به وسعت ۲۰ هزار متر مربع (در ۱۵ طبقه) در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان متمرکز مى‌باشد.