۱. در اين ضوابط واژه‌هاى زير به جاى عبارت‌هاى تفصيلى زير به کار رفته است:


- منطقه: منطقه ويژه اقتصادى سرخس.


- سازمان: مؤسسه اداره‌کننده منطقه ويژه سرخس وابسته به آستان قدس رضوي.


- تردد: ورود و خروج اتباع ايرانى و غيرايرانى به داخل منطقه ويژه سرخس.


- اشتغال: مبادرت به هر نوع فعاليت مجاز اقتصادي، مطابق با ضوابط سازمان.


- کارت عام: کارتى که مطابق ضوابط سازمان براى ورود به منطقه ويژه لازم مى‌باشد.


- کارت خاص: کارتى که براى کارکنان سازمان صادر مى‌شود.


- کارت فعاليت: کارتى که سازمان مطابق ضوابط، براى اشتغال و فعاليت در منطقه صادر مى‌کند.


۲. اتباع خارجى که مستقيماً از مبداء ورودى سرخس به داخل کشور و منطقه وارد مى‌شوند، احتياجى به تحصيل رواديد قبلى نخواهند داشت.


تبصره ۱ - براى افران مذکور در اين ماده، واحد ذى‌ربط در منطقه، هنگام ورود آنان به منطقه برگ اقامت چهار روزه صادر مى‌کند.


تبصره ۲ - صدور برگ اقامت براى اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ آئين‌نامه ورود و اقامت اتباع خارجى در مناطق آزاد مصوب جلسه ۹/۷/۱۳۷۳ شوراء عالى مناطق آزاد ممنوع مى‌باشد.


۳. اتباع خارجى که از مبادى ورودى ديگر به‌طور غير مستقيم وارد منطقه مى‌شوند، بايد مطابق مقررات مربوط تحصيل رواديد نمايند.


۴. اتباع خارجى که از منطقه قصد مسافرت به ساير نقاط کشور را دارند بايد درخواست خود را به واحد ذى‌ربط در سازمان تسليم کنند.


تبصره - واحد ذى‌ربط در سازمان، درخواست بالا را به واحد گذرنامه منطقه ارسال مى‌‌دارد تا مطابق مقررات مربوط نسبت به آن عمل شود.


۵. اتباع خارجى مقيم مجاز براى ورود به منطقه، نياز به تحصيل رواديد نخواهند داشت ولى هنگام ورود به منطقه بايد مدارک اقامت خود را به واحد ذى‌ربط در منطقه ارائه دهند.


۶. اتباع خارجى و ايرانى براى ورود به منطقه بايد کارت عام (کارت سبز) از واحد ذى‌ربط در سازمان دريافت کنند.


تبصره ۱- اتباع خارجى که با کارت عام وارد منطقه مى‌شوند، حق دارند در حد معين شده از سوى سازمان اقدام به خريد کالا از غرفه‌هاى منطقه بنمايند و کالاى خريدارى شده را هنگام خروج از کشور، همراه خود خارج نمايد.


تبصره ۲ - مدت محدود اعتبار کارت عام از سوى سازمان در پشت کارت قيد مى‌شود و پس از انقضاء مدت کارت عام از درجه اعتبار ساقط است. براى اتباع خارجى اين مدت از زمان اقامت مجاز آنان تجاوز نمى‌کند.


۷. براى ورود و خروج و تردد کارکنان سازمان به منطقه کارت خاص (کارت زرد) از سوى سازمان صادر خواهد شد و دارندگان کارت خاص حق تردد در تمام قسمت‌هاى منطقه را خواهند داشت.


۸. براى کليه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا، کارفرمايان و کارگران و کارکنان شاغل در واحدهاى اقتصادى و خدماتى منطقه و سرمايه‌گذاران، کارت فعاليت (کارت آبي) از سوى معاونت اجرائى سازمان صادر خواهد شد.


۱-۸- متقاضى کارت فعاليت بايد داراى يکى از شرايط زير باشد:


- داشتن يک فروشگاه در منطقه.


- داشتن يک دفتر تجارى در منطقه.


- داشتن يک واحد خدماتى در منطقه.


- منعقد کردن قرارداد سرمايه‌گذاري، ايجاد فعاليت و احداث تأسيسات با سازمان.


- داشتن مجوز کار يا قرارداد کار با يکى از کارفرمايان مذکور در فوق.


- اشتغال به يک فعاليت مستمر در منطقه.


- داشتن پرونده صادرات و واردات نزد مديريت بازرگانى سازمان.


۲-۸- اشخاص حقوقى متقاضى کارت فعاليت بايد مدارک ايجاد شرکت را به واحد صادرکننده کارت فعاليت در سازمان ارائه کنند.


۳-۸- اشخاص حقيقى متقاضى کارت فعاليت بايد فتوکپى شناسنامه، گواهى عدم سوء پيشينه و عدم اعتبار به مواد مخدر را به واحد صادرکننده کارت در سازمان ارائه کنند.


۴-۸- متقاضى کارت فعاليت بايد اسناد لازم را براى دارا بودن يکى از شرايط بند ۱-۸ به واحد مربوط در سازمان ارائه کند.


۵-۸- متقاضى کارت فعاليت بايد مبلغ ......... ريال بابت صدور کارت به حساب سازمان واريز نمايد.


۶-۸- کارت‌هاى فعاليت داراى مدت اعتبار معين در حسب مورد و موضوع خواهند بود و پس از انقضاء مدت از درجه اعتبار ساقط مى‌شوند.


۷-۸- تمديد و تجديد کارت فعاليت، پس از انقضاء مدت حسب مورد در قبال دريافت مبلغ ............ ريال توسط معاونت اجرائى سازمان انجام خواهد شد.


۹. مقررات مربوط به اشتغال، بيمه، تأمين اجتماعي، دستمزد، اختلاف کارکرد و کارفرما و ساير موارد مرتبط با اشتغال در منطقه، تابع مقررات مربوط و لازم‌الاجراء در ساير نقاط کشور خواهد بود.


۱۰. تعيين نوع فعاليت‌هاى مجاز در هر زمينه‌اى در اختيار سازمان مى‌باشد که مطابق با ضوابط و تعرفه‌هاى هر فعاليت، مجوز آن را صادر مى‌کند.