جدول هزينه‌هاى تخليه و بارگيرى و صفافى کالا در منطقه:


در منطقه ويژه سرخس، جدول هزينه‌هاى دريافتى از صاحبان کالا براى خدمات تخليه و بارگيري، صفافى و استريپ به شرح زير پيشنهاد مى‌شود:

جدول هزينه‌هاى دريافتى بابت تخليه و بارگيرى و صفافى (مبالغ به ريال)

کالا تخليه بارگيرى صفافى
پالت ۲۵۰۰ ۳۵۰۰ ۷۰۰ ريال
غير پالت ۳۵۰۰ ۴۵۰۰ ۸۰۰
قله ۵۰۰۰ ۶۵۰۰ -
کانتينر ۴۰ فوت ۵۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰ ۴۰۰
کانتينر ۲۰ فوت ۴۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ ۴۰۰
ماشين‌آلات با صندوق‌هاى خارج از - - -
استاندارد کانتينر و پالت (ترافيکى ) ۶۵،۰۰۰ ۷۵،۰۰۰ ۴۰۰

جدول هزينه جابجائى کالا (هر سرويس تريلى ۲۰ تن) در محدوده انبارهاى منطقه ويژه اقتصادى سرخس

پالتى غير پالتى فله
۱۵۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰

جدول هزينه استريپ (تخليه کالاى داخل کانتينرها)

کانتينر ۴۰ فوت کانتينر ۲۰ فوت کانتينر کالاهاى قله
۳۰۰،۰۰۰ ۲۷۰،۰۰۰ ۳۳۰،۰۰۰

جدول هزينه جابجائى کالا بين سکوى راه‌آهن تا انبارهاى واقع در منطقه ويژه اقتصادى سرخس

کانتينر ۴۰ فوت کانتينر ۲۰ فوت کالاى پالتى کالاى غير پالتى کالاى فله
۲۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰


۱. باربرى کالا در محدوده منطقه ويژه سرخس هر سرويس تريلر ۲۰ تنى ۱۲۰،۰۰۰ ريال.


۲. ليف تراک جهت ارزيابى يا تفکيک کالا و صفافى و غيره هر ساعت ۳۳،۰۰۰ ريال (حداقل قابل محاسبه يک ساعت مى‌باشد.)


۳. سختى بارگيرى بابت هر دستگاه کاميون (بغل‌دار) ۲۲،۰۰۰ ريال.


۴. کسر تن، محاسبه شود.