جدول قيمت استيجارى زمين (پيشنهادى با توجه به قيمت رقابتى)

اجارهٔ ساليانهٔ هر
متر مربع
به ريال به دلار
اجارهٔ زمين در پارک صنعتى ۱۲،۵۰۰ ۲/۵
اجارهٔ زمين در سايت صنايع نيمه سنگين ۱۰۰۰۰ ۲/۰
اجارهٔ زمين در سايت صنايع سنگين ۸۵۰۰ ۱/۷


- حداقل مساحت زمين: ۷۵۰ متر مربع


- حداکثر سطح پوشش هم‌کف: ۵۰ درصد

جدول اجارهٔ کارگاه‌هاى صنعتى آماده (پيشنهادى)

تيپ کارگاه مساحت زمين مساحت ساختمان
اجارهٔ هر متر مربع
ساختمان در سال
به ريال به دلار
A ۴۸۰ ۲۴۰ ۸۵۰۰۰ ۱۷/۰
B ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۷۷،۵۰۰ ۱۵/۵


- کارگاه‌هاى داراى انشعاب برق و انشعاب تلفن خواهد بود. اما پرداخت حقّ انشعاب برعهدهٔ مستأجر است.


شرايط قرار داد:

- مدت اجاره زمين براى احداث بنا از حداکثر ۱۵ سال متجاوز نخواهد بود.


- مدت اجارهٔ کارگاه براى نصب ماشين‌آلات صنعتى ۵ سال است که قابل تمديد است.


- در سه سال اول پس از عقد قرارداد مبلغ اجاره ثابت خواهد بود. پس از آن نيز مبلغ دلارى اجاره معادل نرخ تورم در کشورهاى OECD همه ساله افزايش خواهد يافت و معادل ريالى آن براساس نرخ شناور ارز محاسبه خواهد شد.


- ۲۰ درصد اجاره بها در اول سال پرداخت خواهد شد و مابقى آن در سه قسط مساوى در اول خرداد، اول شهريور و اول دى پرداخت خواهد شد.


اجاره انبارهاى خصوصى:

جدول انبارهاى خصوصى که به صورت مدمولار در سه تيپ احداث مى‌شود.

تيپ کارگاه مساحت زمين مساحت ساختمان
اجارهٔ هر متر مربع
ساختمان در سال
به ريال به دلار
A ۵۰۰ ۲۵۰ ۹۰،۰۰۰ ۱۸/۰
B ۵۳۶ ۲۶۸ ۹۰،۰۰۰ ۱۸/۰
C ۶۴۰ ۳۲۰ ۸۷،۵۰۰ ۱۷/۵


- هر انبار مجهز به انشعاب برق، يک خط تلفن و تسهيلات اطفاء حريق است.


- مديريت انبار بر عهده مشترى است.


- کسانى مى‌توانند اين انبارها را اجاره کنند که در منطقه آزاد به فعاليت تجاري، صنعتى و يا حمل و نقل اشتغال دارند.


- مدت اجاره يک سال است. در پايان مدت اجاره، با رعايت اولويت مستأجر قبلي، قرارداد اجاره قابل تمديد است.


- مبلغ اجاره بهاء توسط موسسه منطقه ويژه همه ساله تعيين خواهد شد.


- نحوه پرداخت اجاره بهاء، ۱۰۰ درصد در زمان انعقاد قرارداد ۴۰ درصد از اشتغال محل و ۵۰ درصد پس از ۶ ماه.


اجاره انبارهاى عمومى:

هزينه‌هاى انباردارى عمومى منطقه ويژه سرخس در سال ۷۵ به شرح زير است:


۱. انباردارى از ۱ الى ۶ روز هر تن ۵۵۰ ريال.


۲. انباردارى از ۶۱ الى ۱۲۰ روز هر تن ۴۴۰ ريال.


۳. انباردارى از ۱۲۰ روز به بالا هر تن ۳۳۰ ريال.


۴. انباردارى از ۱ الى ۶ روز هر کانتينر ۲۰ فوت در روز ۸۲۵۰ ريال و هر کانتينر ۴۰ فوت ۱۳۷۵۰ ريال.


۵. انباردارى از ۶۱ الى ۱۲۰ روز کانتينر ۲۰ فوت در روز ۶۶۰۰ ريال و هر کانتينر ۴۰ فوت ۸۲۵۰ ريال.


۶. انباردارى از ۱۲۰ روز به بالا هر کانتينر ۲۰ فوت ۴۹۵۰ ريال و هر کانتينر ۴۰ فوت ۸۲۵۰ ريال.


۷. توضيح اينکه مبالغ فوق براى کالاهاى غير کانتينرى در محوطه باز ۶۰% و در هانگار (انبار مسقف بدون ديوار) ۷۵% محاسبه مى‌شود.


۸. در صورتى که کالا مطابق فهرست منطقه ويژه جزو کالاهاى خطرناک باشد هزينه‌هاى مذکور در فوق ۲ برابر خواهد شد.


۹. مقادير کمتر از ۱ تن محاسبه خواهد شد.


۱۰. زمان کمتر از يک هفته، يک هفته محاسبه خواهد شد.


۱۱. اگر وزن يک متر مکعب کالا کمتر از ۲۵۰ کيلوگرم باشد، هزينه انباردارى ۲ برابر خواهد شد.