امکان استفاده از شبکه سراسرى راه‌آهن، نزديکى به اتوبان‌ها - فرودگاه بين‌المللى امام خمينى (ره) و نزديکى منطقه ويژه سلفچگان به شبکه‌هاى ارتباطى با جهان، امکان توسعه بازرگانى دو جانبه بين بازرگانان اين مناطق با تجار کشورهاى کويت، امارات، پاکستان، افغانستان، ترکيه، عربستان، عراق، قزاقستان، قرقيزستان، آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و اروپا و کشورهاى آسياى جنوب شرقى و نظاير آن، بيشتر و مطلوب‌تر از نقاط ديگر کشور است.