در راستاى جذب و حمايت از سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى در زمينه طرح‌هاى توليدي، بخش سرمايه‌گذارى سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى براساس تدابير قانونى و مزيت‌هاى منطقه‌اى هرگونه همکارى را به‌منظور تسهيل و تحقق سرمايه‌گذارى به عمل مى‌آورد، اين تدابير مجموعه‌اى از قوانين، ابزارهاى تشويقي، اولويت‌هاى و سياست‌هاى کلى مى‌باشند که مواردى از آنها بر پايه ضوابط و مقررات، امکانات و مزيت‌هاى منطقه‌اى و قسمت عمده ديگر به سياست‌ها و اولويت‌هاى سازمان به‌منظور تحقق سرمايه‌گذارى در منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى بستگى دارد. اين سياست‌ها و اولويت‌ها در واقع مبنائى براى پذيرش و ارزيابى سرمايه‌گذارى طرح‌هاى توليدى در منطقه هستند. اهم اين اولويت‌ها عبارت هستند از:


۱. تکنولوژى و فرآيند توليد طرح سرمايه‌گذارى در جهت گسترش فن‌آورى و دانش فنى توسعه صنعتى کشور بالاخص صنعت نفت و پتروشيمى باشد.


۲. سرمايه‌گذارى به‌منظور توليد براى صادرات و يا تکميل زنجيره توليد ساير بخش‌هاى اقتصاد ملى به‌خصوص کالاهاى صنعتى و صنايع پائين‌دستى پتروشيمى صورت پذيرد.


۳. سرمايه‌گذارى عمدتاً براساس بهره‌گيرى و استفاده از نهادها و عوامل توليد داخلى و يا ارتباط متقابل با بخش‌هاى توليدى کشور طراحى گردد.


۴. سرمايه‌گذارى موجب تشکيل سرمايه انسانى در رده‌هاى مختلف نيروى انسانى گردد.


۵. سرمايه‌گذارى در راستاى بهبود ساختارهاى اقتصاد ملى مانند رشد اقتصادي، اثرگذارى مثبت بر بهبود تراز پرداخت‌ها و يا افزايش اشتغال و ... بنيان نهاده شود.


۶. سرمايه‌گذارى داراى اثرات خارجى مثبت براى توسعه اقتصادى و اجتماعى منطقه باشد.


۷. طراحى فرآيند سرمايه‌گذارى و توليد اصولاً متکى بر تأمين منابع مالى به‌وسيله سرمايه‌گذار باشد اگرچه سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى تمام تلاش خويش را جهت تدوين راه‌کارهاى عملى تأمين مالى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى و تسريع اين امر به عمل مى‌آورد.


۸. سرمايه‌گذارى براساس توسعه پايدار و عدم تخريب شرايط زيست محيطى طراحى گردد.


شايان ذکر است توليدات محصولات پتروشيمى در سال ۱۳۷۷ بالغ بر ۸/۱۱ ميليون تن بوده که ۵/۷ ميليون تن براى عرضه و فروش درنظر گرفته شده است و بقيه آن براى مصارف کارخانه‌ها و واحدهاى توليدى استفاده خواهد شد.