منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر در منتهى‌اليه جنوب غربى جلگه خوزستان و کشور به مختصات جغرافيائى ۴۸ درجه و ۹ دقيقه طول شرقى و ۳۰ درجه و ۲۶ دقيقه عرض شمالى در محل ملتقاى رود کارون و اروند رود قرار گرفته است.جزيره آبادان در ۱۵ کيلومترى آن و به‌وسيله پل به هم مرتبط مى‌باشند. فاصله بين خرمشهر و اهواز ۱۲۰ کيلومتر و تا دهانه اروند رود در خليج فارس ۱۱۰ کيلومتر و تا بندر بصره از طربق راه خشکى ۴۰ کيلومتر است.


منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر از زيرساخت‌هاى مناسب بازرگانى و توليد برخوردار است و امتيازات محل استقرار منطقه ويژه اقتصادى را بايد نخست در قرار گرفتن در کرانه آب شيرين اروند و کارون و خاک شيرين آن و بالاخره در موقعيت و سابقه بين‌المللى درخشان تجارى و نفتى مناسب و به‌عنوان يکى از مراکز گردشگرى کشور ذکر کرد.


آب و هواى خرمشهر نسبت به ساير بنادر جنوبى کشور از درصد رطوبت بسيار کمتر در تابستان برخوردار مى‌باشد. حداقل دماى سردى هواى آن به صفر درجه سانتى‌گراد و حداکثر دماى حرارت به ۴۹ درجه سانتى‌گراد مى‌رسد. ميانگين بارندگى در خرمشهر حدود ۱۲۰ ميلى‌متر در سال مى‌باشد.