در جلسه شوراء عالى مناطق آزاد به تاريخ ۲۴/۹/۷۵ محدوده منطقه ويژه اقتصادى خوزستان با وسعتى بيش از ۲ هزار هکتار مورد تصويب قرار گرفت.اين منطقه در طول جغرافيائى ۴۸۱۸ شرقى و عرض جغرافيائى ۳۰ شمالى در شمالى غربى خليج فارس و در دو سوى رودخانه کارون که به‌وسيله يک پل ارتباطى به هم متصل مى‌گردند واقع شده است منطقه مذکور از شهر بندرى خرمشهر به فاصله ۶ کيلومتر و از شهر صنعتى آبادان به فاصله ۱۰ کيلومتر قرار دارد بدين لحاظ داراى شرايط مساعدى جهت سرمايه‌گذارى مى‌باشد.