درسال ۷۴ تعداد بيمه‌شدگان تحت پوشش قانون تأمين اجتماعى استان بوشهر ۲۴۷۴۰۴ نفر بوده که در مقايسه با بيمه‌شدگان سال ۷۳ رشدى برابر با ۱/۸ درصد را نشان مى‌دهد.