زبان و گويش اکثريت مردمان استان بوشهر فارسى است. زبان عربى بعد از زبان فارسى رايج‌ترين زبان ساکنين شهرها روستاهاى ساحلى در شهرستان کنگان و دير و گناوه و جزيره شيف در شهرستان بوشهر است. زبان ترکى نيز رايج عشاير استان است و بيشتر در منطقه دشستان و دشتى رواج دارد.


بيش از ۹۹ درصد ساکنين استان را مسلمانان تشکيل مى‌دهند که اکثريت آنها شيعه هستند. مسلمانان اهل تسنن نيز در شهرستان‌هاى بوشهر، کنگان و دير سکونت دارند. حدود ۱۵% از مردم و ساکنين استان بوشهر را اقليت‌هاى دينى خصوصاً زرتشتى تشکيل مى‌دهند و شمار معدودى کليمى و مسيحى نيز در استان زندگى مى‌کنند.