براساس نتايج آمارگيرى جارى جمعيت ۱۳۷۰، جمعيت استان ۶۹۴۲۵۲ نفر بوده که ۲۴/۱ درصد از جمعيت کل کشور را تشکيل مى‌دهد. تعداد خانوارهاى استان در اين استان ۱۱۸۰۴۳ خانوار بوده که ۶۳۲۷۱ خانوار شهري، ۵۴۴۶۶ خانوار روستائى و ۳۰۶ خانوار غير ساکن را شامل مى‌گردد. تراکم جمعيت در اين سال ۳/۲۷ نفر در کيلومتر مربع و متوسط جمعيت در آبادى‌هاى مسکونى ۹۷۹ نفر بوده است.


براساس همان آمارگيرى از ۶۹۴۲۵۲ نفر جمعيت استان، ۳۵۹۴۹۹ نفر مرد و ۳۳۴۷۵۳ نفر زن بوده‌اند که در نتيجه نسبت جنسى برابر ۱۰۷ به‌دست مى‌آيد. به‌عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن ۱۰۷ نفر مرد وجود داشته است.


از جمعيت اين استان، ۲۱/۴۸ درصد گروه سنى کمتر از ۱۵ ساله، ۱۶/۴۹ درصد گروه سنى ۶۴ - ۵۱ ساله و ۵۷/۲ درصد گروه سنى ۶۵ ساله و بيشتر قرار داشته‌اند و سن ۵% از آنها نيز نامشخص بوده است. بر همين اساس ميانگين سنى در استان ۶/۲۰ و ميانه سنى ۷۵/۱۵ بوده است.