طى پنج‌ساله برنامه اول توسعه اقتصادى - اجتماعي، امکانات بهداشتى و درمانى در استان داراى ارزش قابل ملاحظه‌اى بوده است و در مقايسه با سال‌هاى قبل از برنامه اول شاخص‌هاى مذکور رشد چشمگيرى را نشان مى‌دهد به‌طورى که تعداد پزشکان عمومى و تخصصى از ۱۴۲ نفر در سال ۶۸ به ۲۶۷ نفر در سال ۷۳ و سپس به ۲۹۸ نفر در سال ۷۴ رسيده است.


تعداد تخت‌هاى بيمارستانى که به‌صورت فعال در بيمارستان‌هاى استان وجود داشته‌اند از ۵۴۰ تخت در سال ۶۸ به ۸۳۶ تخت در سال ۷۳ و سپس به ۱۰۹۱ تخت در سال ۷۴ رسيده است.


توجه به امر بهداشت خصوصاً در مناطق روستائي، کاهش مرگ و مير کودکان زير يک سال را در مقايسه با سال ۷۳ به دنبال داشته است.