درسال ۱۳۷۴ تعداد ۸ بانک در استان فعاليت داشته‌اند و جمعاً ۲۲۳ شعبه و ۸ نمايندگى را تشکيل مى‌دهند. در بين بانک‌هاى استان بانک صادرات بيشترين سهم را از نظر تعداد شعبه در استان دارا است. جدول ذيل اطالاعاتى در خصوص تعداد شعب و نمايندگى بانک‌هاى استان به تفکيک شهرستان‌ها مى‌باشند.

جدول بانکها

بانک جمع استان بوشهر تنگستان دشتستان دشتى دير ديلم کنگان گناوه
جمع استان ۲۳۰ ۸۱ ۱۳ ۴۶ ۱۹ ۱۴ ۷ ۲۷ ۲۳
بانک ملى ۴۴ ۲۰ ۱ ۱۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۴
بانک سپه ۲۱ ۱۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳
بانک صادرات ۷۷ ۱۹ ۶ ۱۸ ۴ ۶ ۲ ۱۴ ۸
بانک تجارت ۲۳ ۷ ۱ ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۳
بانک ملت ۳۱ ۱۶ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۳ ۳
بانک کشاورزى ۲۴ ۴ ۲ ۸ ۸ ۲ ۱ ۳ ۱
بانک مسکن ۹ ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱ ۱
بانک رفاه کارگران ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰