تشکیلات اداری

شرکت عمران و توسعه بوشهر از بدو آغاز به کار خود دارای تشکیلات اداری منسجمی استن که با دارا بودن 7 نفر پرسنل امور مربوطه را نسبت به جلب سرمایه گذاری در منطقه و امورات جنبی آن و همچنین مسایل مرتب با امور حقوقی ، بازرگانی و تبلیغی را در مدت مذکور انجام داده است.