بهاى اراضى قابل واگذارى در منطقه ويژه اقتصادى بوشهر به ازاء هر متر مربع بهاى زمين ۲۰۰۰ ريال و هزينه خدمات زيربنائى آن ۵۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد که جمعاً مبلغ ۵۲۰۰۰ ريال تا پايان سال ۱۳۷۷ برآورد شده است.

جدول هزینه های ارزش اراضی

سال
تعداد کل
کشتى‌هاى وارده
کل تناژ تخليه
و بارگيرى
تناژ تخليه
غيرنفتى
ميزان کل
واردات
۱۳۷۰ ۱۵۴ ۱۸۲،۴۰۰۰ ۹۱۹،۰۰۰ ۹۱۹،۰۰۰
۱۳۷۱ ۱۴۶ ۱۸۲،۴۰۰۰ ۸۵۲،۰۰۰ ۸۵۲،۰۰۰
۱۳۷۲ ۱۶۲ ۱۵۸،۳۰۰۰ ۳۹۷،۰۰۰ ۳۹۷،۰۰۰
۱۳۷۳ ۱۴۸ ۱۳۷،۷۰۰۰ ۲۷۹،۰۰۰ ۳۸۵،۰۰۰
۱۳۷۴ ۱۲۸ ۱۳۱،۱۰۰۰ ۳۴۸،۰۰۰ ۴۰۹،۰۰۰
۱۳۷۵ ۱۴۸ ۱۵۲،۰۰۰۰ ۴۱۰،۰۰۰ ۴۱۰،۰۰۰
۱۳۷۶ ۱۳۷ ۱۷۱،۴۰۰۰ ۴۸۱،۰۰۰ ۵۳۹،۰۰۰