بندر انزلى با توجه به اين نکته که از چند طرف محدود به آب دريا و مرداب است. راه‌هاى مهم ارتباطى آن جاده بندر انزلي، رشت، تهران و ديگرى بندر انزلي، آستارا است. راه‌هاى ارتباطى دريائى بندر انزلي، کشور ما را با بنادر حاشيه درياى خزر مانند بنادر باکو (آذربايجان)، آستاراخان (روسيه)، اکتانو (قزاقستان)، و کراسنوسکى (ترکمنستان) مرتبط مى‌سازد.


مساحت کل حوضچه بندر انزلى ۷۵۷۱۰۴ متر مربع و داراى ۵/۵ متر عمق و داراى دو موج شکن شرقى به طول ۱۰۴۰ متر و غربى به طول ۵۳۰ متر مى‌باشد.


طول اسکله‌هاى فعال مجموعاً ۶۵۴ متر است که توانائى پهلوگيرى هم‌زمان پنج‌ کشتى تجارى را دارد. اين مقدار به جزء پنج اسکله در حال ساخت مى‌باشد:


- اسکله شماره يک به طول ۵/۱۲۹ متر جهت تخليه مواد سوختنى.


- اسکله شماره دو به طول ۵/۱۳۹ متر جهت تخليه کالاهاى متفرقه.


- اسکله شماره سه به طول ۵/۱۳۹ متر جهت تخليه کالاهاى متفرقه.


- اسکله شماره چهار به طول ۵/۱۳۹ متر جهت تخليه کالاهاى متفرقه.


- اسکله شماره پنج به طول ۹۰ متر جهت تخليه مواد سوختنى.


در کل ظرفيت تخليه اين بندر بيش از ۵/۲ ميليون تن در سال مى‌رسد که پس از اجراء طرح توسعه و بهره‌بردارى از پنج اسکله در دست ساخت در فاز اول به ۶ ميليون و در فاز دوم به ۱۰ ميليون تن در سال خواهد رسيد.


خدمات عمليات دريائى:

۱. نظارت بر ايمنى آب‌راه‌هاى دريائى و علائم کمک ناوبرى و فانوس‌هاى دريائى.


۲. هيدروگرافى (عمق‌ دريائي) و لايروبى کانال در مسير کشتى‌ها.


۳. عمليات يدک‌کش کشتى‌ها.


۴. راهنمائى و هدايت کشتى‌ها.


۵. سوخت‌رسانى و آب‌رسانى به کشتى‌ها.


۶. انجام امور مخابرات، تلگراف، تلکس کشتى‌ها با کشورهاى مربوطه.


۷. تجسس و نجات کشتى‌ها و شناورها.


۸. بازرسى و مجوز حرکت کشتى‌ها به‌منظور خروج از بندر.


۹. ثبت و صدور مدارک دريائى.


۱۰. ارائه خدمات پيشگيرى و مبارزه با آلودگى آب دريا.


۱۱. ارائه خدمات به کشتى‌ها در بندر.