بافت نژادى مردم منطقه انزلى را گيلک‌هاى بومى و آذرى زبان‌هاى مهاجر تشکيل مى‌دهند، که حرفه بيشتر آنها سابق براين صيادى و دريانوردى و در روستاهاى اطراف کشاورزى بوده است. مردم انزلى به واسطه ارتباط دريائى و زمينى با شهرها و کشورهاى اطراف و رفت و آمد بازرگانان و خارجيان از سطح سواد قابل توجهى حداقل از يک قرن پيش برخوردار بودند. چناچه در اسناد و مدارک آمده است، مکتب‌خانه‌هاى فراوانى در بندر انزلى به فعاليت مى‌پرداختند و مدارس نوين هم از سال ۱۲۶۵ت هجرى شمسى آغاز به کار نموده است. با همه اين اوصاف، انزلى امروزه داراى بالاترين نرخ تحصيل کردگان و باسوادان در سطح استان مى‌باشند.