ورود کالاى همراه مسافر در حد متعارف براى کليه کسانى که به منطقه آزاد کيش سفر مى‌کنند، آزاد است و مستلزم پرداخت هيچ نوع هزينه‌اى نيست. اما کسانى که در جزيره مشغول فعاليت هستند مى‌توانند با شرايطى کالاهاى مورد نياز خود را تا سقف دو ميليون ريال وارد جزيزه کنند. اين معافيت از پرداخت هزينه‌ها، براى کارکنان دريائى در هر سفر و ساير گروه‌هائى که فهرست آنها در زير درج شده است، حداکثر دوبار در سال خواهد بود. گروه‌هائى که از تسهيلات آئين‌نامه بند ۸ مقررات صادرات و واردات جزيره کيش بهره‌مند مى‌شوند، عبارت هستند از:


۱. کارکنان وسايل حمل و نقل و دريائى و هوائى با ارائه کارت شناسائي، گواهى جاشوئى و يا معرفى‌نامه شرکت حمل و نقل مربوط، مشروط براينکه در سفر به کيش طبق تائيد فرمانده شناور و يا خلبان در حال خدمت باشند.


۲. ساکنان بودمى و مقيم جزيره با معرفى بخشدار کيش.


۳. کارکنان شرکت‌ها که بيش از دوسال در جزيره سرگرم خدمت بوده‌اند، با معرفى مسئول شرکت مربوط و تائيد سازمان.


۴. کارکنان ادارات و سازمان‌هاى دولتى يا وابسته به دولت طبق گواهى مسئول سازمان، در صورت اشتغال در جزيره به‌مدت دو سال.


خروج کالاى مسافرى از جزيره مشمول محدوديت‌هائى است. مسافران جزيره به‌طور عام مى‌توانند در ازاء هر شناسنامه و دريافت کارت گمرکي، در طول سال يک‌بار از معافيت پرداخت عوارض گمرکى و سود بازرگانى به ميزان ۸۰ دلار استفاده ببرند. خروج همين ميزان کالاى اضافى مستلزم پرداخت عوارض و حقوق گمرکى است. خروج کالا به‌صورت تجارى از جزيره براى مقادير بيش از محدوديت‌هاى فوق مطلقاً ممنوع است.


ورود محموله‌هاى غير تجاري، مانند هدايا، سوغات، کالاى مورد مصرف شخصى و يا نمونه‌هاى تجارى و اقلام تبليغاتى بر حسب آئين‌نامه بند ۹ مقررات صادرات و واردات جزيره کيش، براى تسهيل امور ساکنان جزيره و کارکنان شرکت‌ها، آزاد اعلام شده است. اينگونه کالاها براى دارندگان کارت بازرگانى کيش تا سقف ۵۰۰ هزار ريال بدون محدوديت از نظر دفعات ورود، آزاد بوده و براى مازاد اين مبلغ پرداخت هزينه‌هاى عمرانى ضرورى است. افراد بومى و کارکنان شرکت‌هاى مستقر در جزيره مى‌توانند در هر مورد تا ۵۰ هزار ريال بدون توجه به دفعات و تا مبلغ ۵۰۰ هزار ريال تنها براى دوبار در سال از معافيت مزبور بهره‌مند شوند.