۱. اظهارنامه ثبتي.


۲. اساسنامه شرکت در شرف تأسيس.


۳. صورت جلسه مجمع عمومى مؤسس.


۴. صورت جلسه اولين جلسه هيئت مديره.


۵. گواهى بانک از يکى از بانک‌هاى منطقه مبنى بر توديع حداقل ۳۵% (نقدى يا غيرنقدي) سرمايه در شرکت‌هاى سهامى (خاص يا عام) و تأديه تمام سرمايه نقدى و تقويم و تسليم سرمايه و يا سهم‌الشرکه غير نقدي.


۶. مجوز فعاليت اقتصادى صادره توسط معاونت پشتيبانى (مديريت سرمايه‌گذاران).


۷. فيش بانکى حق ثبت پلمپ دفاتر بازرگانى واريزى به حساب سازمان منطقه آزاد قشم به شماره ۵۰۰۰ بانک ملت شعبه بهمن.


۸. فتوکپى شناسنامه سهامداران يا شرکاء و بازرسان يا هيئت نظارت و در صورت حقوقى بودن اين اشخاص، آگهى تأسيس و آخرين آگهى تغييرات اساسنامه آنان.


۹. ارائه فيش اشتراک صندوق پستى به نام شرکت يا مؤسسه.