منطقه آزاد تجارى - صنعتى چابهار على‌رغم آنکه يک مرحله از سه مرحله طرح جامع خود را سپرى کرده، و افق توسعه آن تا سال ۱۳۹۰ ادامه دارد، آمادگى اعطاء امتيازات لازم جهت سرمايه‌گذارى را در حال حاضر دارا مى‌باشد. بستر اين حرکت بر سه پايه اصلى استوار است:


اول: وجود قوانين و مقررات چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى ايران.


دوم: خودگردانى داخلى و مستقل منطقه آزاد براساس ارکان مصوب.


سوم: فراهم بودن امکانات زيربنائى مناسب و لازم براى شروع فعاليت‌هاى اقتصادى و سرمايه‌گذارى.


بنابراين داشتن قوانين و مقررات کافي، انتصاب مديران مناطق آزاد از سوى عالى‌ترين مقام رسمى اجرائى کشور يعنى رئيس جمهور و تسهيلات و امکانات زيرساختي، مجموعه عوامل لازم فراهم شده در منطقه آزاد چابهار براى جذب سرمايه‌گذارى و فعاليت تجارى و اقتصادى مى‌باشد.


از مهم‌ترين امتيازات قانونى عامل اول عبارت هستند از:


۱. وجود امنيت و تضمين‌هاى کافى براى سرمايه‌گذاران به‌ويژه سرمايه‌گذاران خارجى.


۲. آزادى نقل و انتقال سرمايه‌ها و سود حاصله از فعاليت آنها.


۳. معافيت ۱۵ ساله مالياتى براى فعاليت‌هاى اقتصادى در منطقه با امکان تمديد اين فعاليت.


۴. نبود مقررات و تشريفات دست و پاگير ادارى.


۵. حاکميت روابط کار و کارگرى بر پايه توافق کار فرمايان و کارگران.


۶. ورود آزاد و بدون حقوق گمرکى ماشين‌آلات، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز براى سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده در منطقه.


۷. امکان سرمايه‌گذارى ايرانى‌ها و خارجى‌ها بدون هيچ محدوديتى و به هر ميزان، به‌صورت مستقل يا مشارکتى.


در مورد عامل دوم چنين مى‌توان اظهار داشت که انتصاب مديران مناطق آزاد از سوى عالى‌ترين مقام رسمى اجرائى کشور يعنى رئيس جمهور موجب گشته است که اين مديران از قدرت لازم و کافى براى اداره امور اين مناطق بهره‌مند گشته و در حقيقت به‌عنوان نمايندگان تام‌الاختيار رئيس جمهور بتوانند براساس مصالح منطقه و در جهت پيشبرد اهداف آن اعمال مديريت نمايند.


از تسهيلات و امکانات عامل سوم نيز مى‌توان به موارد زير اشاره کرد:


۱. موقعيت جغرافيائى مناسب منطقه آزاد چابهار به دليل واقع شدن در کنار آب‌هاى آزاد درياى عمان و اقيانوس هند.


۲. اتصال آن به خشکى.


۳. نزديکى مسير تا کشورهاى آسياى ميانه.


۴. وجود آب شيرين، برق کافى و ارتباطات ارزان قيمت.


۵. وجود مصالح ساختمانى با کيفيت بالا و بهاى پائين.


۶. نيروى کار فراوان و ارزان قيمت.


۷. انرژى با قيمت کل.


۸. مواد اوليه و معادن غنى کانى و غير کانى.


باتوجه به مطالعات طرح جامع انجام شده اراضى اين منطقه متشکل از ۹ بخش کاملاً متمايز مى‌باشد. هر يک از اين بخش‌ها داراى ويژگى‌هاى خاص و جداگانه‌اى هستند.

جدول بخش‌ها

بخش وسعت (هکتار) کاربرى
يکم ۲۴۰ تجارى - توريستى - تفريحى - باراندازهاى متوسط - مسکونى
دوم ۱۶۰ توسعه باراندازها - سردخانه - انبارها
سوم ۹۶۰ تجارى - تفريحى - توريستى - مسکونى - باراندازهاى کوچک و متوسط
چهارم ۱۴۰۰ فضاهاى سبز جنگلى و وحشى
پنجم ۴۵۰ توسعه روستاى طيس و اراضى کشاورزى
ششم ۷۰۰ کاربرى‌هاى ويژه
هفتم ۳۰۰۰ کاربرى‌هاى عمده منطقه آزاد - صنايع غير آلاينده و نيمه مزاحم - باراندازهاى بزرگ
هشتم ۷۰۰۰ صنايع بزرگ - باراندازهاى کلان
نهم ۱۰۰ صنايع دريائى
جمع ۱۴۰۰۰ -