گردش بارنامه از هنگامى که صادر مى‌شود تا ترخيص کالا از گمرک به شرح زير است:


- صدور بارنامه توسط شرکت حمل و نقل و تحويل آن به فرستنده کالا


- ارائه سرى کامل بارنامه و اسناد ديگر به بانک فروشنده توسط فروشنده کالا


- کنترل اسناد حمل و بارنامه و ارسال آن به بانک خريدار


- ظَهرنويسى اسناد و بارنامه توسط بانک و تحويل آن به خريدار کالا


- ارائه يک نسخه بارنامه ظَهرنويسى شده به کارگزار شرکت حمل توسط خريدار، به منظور صدور ترخيصيه


- ارائه فتوکپى بارنامه ظَهرنويسى شده به همراه ساير اسناد به گمرک جهت ترخيص کالا