بارنامه به‌عنوان مهم‌ترين سند حمل، از اسنادى است که بانک‌ها معمولاً با توجه به آن و انطباق مفاد آن با شرايط اعتبار نسبت به پرداخت پول فروشنده اقدام مى‌کنند. بنابراين لازم است که تمام موارد مندرج در آن با الزامات شرايط اعتبار هماهنگ باشد. در غير اين‌صورت بانک از پذيرش آن و خوددارى و از پرداخت پول ممانعت به عمل خواهد آورد.


از آنجا که تفسير شرايط اعتبارات اسنادى در گذشته باعث بروز و مشکلات و اختلاف زيادى مى‌شد، آئين‌نامه متحدالشکلى از سوى اتاق بازرگانى بين‌المللى براى اعتبارات اسنادى تهيه شد، که تا حدودى از بار اين اختلافات کاست، اين مقررات در خصوص بارنامه مقرراتى دارد که پاره‌اى از آن در ويژگى‌هاى بارنامه معتبر ذکر شد و برخى موارد مهم ديگر آن درج مى‌گردد:


۱. بانک‌ها مدارکى که دال بر پرداخت کرايه يا ديگر هزينه‌ها هنگام تحويل باشد قبول خواهند کرد مشروط بر آنکه مغاير و ناقص ساير اسناد ارائه شده طبق اعتبارات اسنادى نباشد.


۲. مهرهائى که مبين تقبل هزينه‌هاى اضافى باشد از سوى بانک پذيرفته مى‌شود مگر آنکه مغاير شرايط اعتبار باشد.


۳. چنانچه در شرايط اعتبار اجازه داده شده باشد بانک جمله‌هائى نظير ”فرستنده کالا را بارگيرى و شمارش نمود“ يا ”فرستنده کالا اعلام داشت بسته‌ها حاوي... است“ Said to Contain را قبول خواهد نمود.


۴. بانک بارنامه را در موارد زير رد خواهد کرد مگر اينکه صراحتاً در شرايط اعتبار مجاز شمرده شود.


۴.۱. بارنامه‌اى که وسيله کارگزار صادر شده باشد. مگر آنکه کارگزار خود به عنوان حمل‌کننده يا نماينده يک حمل‌کننده معين عمل کند.


۴.۲. بارنامه‌اى که مبين ارسال کالا با کشتى بادبانى باشد.


۴.۳. بارنامه‌اى که تحت شرايط اجاره کشتى Charter Party صادر شده باشد.


۵. بانک بارنامه را در موارد زير قبول خواهد کرد مگر اينکه در شرايط اعتبار به نحو ديگرى بيان شده باشد:


۵.۱. بارنامه سراسرى که حاوى حمل در چند مسير باشد.


۵.۲. بارنامه خلاصه شده به شرطى که داراى جمله‌هائى مبين شرايط حمل کالا باشد.


۵.۳. بارنامه‌اى که براى بارهاى يونيزه صادر شده باشد مثل کانتينر و پالت.


۶. بارنامه بايد مبين بارگيرى کالا برروى کشتى مشخص باشد، مگر اينکه در متن شرايط اعتبار تحويل کالا براى حمل با هر کشتى مجاز شمرده شود.


۷. تاريخ بارنامه‌اى که حاوى کلمه‌هاى چون ‌”بر روى کشتى بارگيرى شد Loaded Board On“ يا ” بر روى کشتى حمل شد Shipped On Board“ باشد به وسيله متصدى حمل يا نماينده وى امضاء و مهر شود به‌عنوان تاريخ بارگيرى پذيرفته خواهد شد.


۸. حمل کالا از يک کشتى ديگر مجاز است. مگر در شرايط اعتبار ممنوع شده باشد.


۹. بارنامه‌اى که متن آن به متصدى حمل اجازه حمل کالا از يک کشتى به کشتى ديگر را بدهد مورد قبول بانک قرار خواهد گرفت، اگر چه در متن شرايط اعتبار اين امر ممنوع شده باشد.


۱۰. بارنامه‌اى که مبين بارگيرى کالا روى عرشه کشتى باشد از سوى بانک رد خواهد شد. مگر آن که در شرايط اعتبار پذيرش آن صراحتاً مجاز شده باشد.


۱۱. بانک‌ها بارنامه حمل مرکب را در صورتى‌که در شرايط اعتبار مجاز شمرده شده باشد يا در شرايط اعتبار فرم اسناد حمل صراحتاً مشخص شده باشد، خواهند پذيرفت.


۱۲. بانک‌ها مدارکم ديگرى که ارائه آنها لازم شمرده شده باشد (مانند دستور تحويل، رسيد انبار و غيره) را قبول خواهند کرد مگر اينکه اين امر در شرايط اعتبار منع شده باشد.


۱۳. حمل در چند مرحله Partial Shipment مجاز است مگر در شرايط اعتبار ممنوع شده باشد.


۱۴. اگر بارنامه صادره مبين تاريخ‌هاى متفاوت بارگيرى براى اقلام مختلف بار باشد، بانک اين سند را به‌عنوان حمل در چند مرحله فرض نخواهد کرد و به جاى آن اصطلاحاتى چون عزيمت کالا Departure و ارسال کالا Dispatch که در دريانوردى براى بيان آخرين تاريخ حمل به کار مى‌رود مترادف حمل کالا تلقى خواهد شد.


۱۵. بانک سررسيد اعتبار و سررسيد حمل با تاريخ بارنامه را کنترل خواهند کرد. اگر در شرايط اعتبار علاوه بر تعيين سررسيد براى ارائه اسناد به بانک، تاريخ ديگرى به‌عنوان آخرين تاريخ حمل Latest Shipping Date قيد شده باشد، بديهى است که در اين صورت آخرين تاريخ صدور بارنامه لازم‌الرعايه مى‌باشد، در غير اين‌صورت بانک از پذيرش بارنامه‌اى که ۲۱ روز از تاريخ صدور آن گذشته باشد، امتناع خواهد کرد.


۱۶. بانک‌ها تطبيق عنوان بارنامه با نوع ذکر شده در شرايط اعتبار را کنترل خواهند کرد.