بيمه‌گذار وظيفه دارد در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه، مراتب را به بيمه‌گر اعلام نمايد. در غير اين‌صورت ممکن است تمام يا قسمتى از حقوق خود را نسبت به دريافت خسارت از دست بدهد.


اعلام خسارت معمولاً بايد به محض اطلاع از خسارت به عمل آيد. با اين حال بيمه‌گذار مى‌تواند اين وظيفه را ظرف مدت کوتاهى (سه تا پنج روزى که در قوانين پيش‌بينى شده است) انجام دهد. در قانون بيمه کشور فرانسه اين مدت حداکثر پنج روز تعيين شده است. در قوانين بيمه دريائى انگلستان، تکليف خاصى تحت عنوان اعلام خسارت براى بيمه‌گذار پيش‌بينى نشده است. به نظر مى‌رسد طبق قانون اين کشور بيمه‌گذار مى‌تواند بدون محدوديت زمانى يعنى هر موقع مقتضى بداند اعلام خسارت نمايد و بيمه‌گر حق ندارد به بهانه تأخير دراعلام خسارت، از انجام تعهد خود امتناع ورزيده يا بيمه‌گذار را جريمه کند مگر آنکه ثابت شود تأخير در اعلام خسارت موجب زيان بيمه‌گر شده است که در اين صورت بيمه‌گذار مسؤول خواهد بود.

اعلام خسارت در قانون بيمه ايران

به موجب مادهٔ ۱۵ قانون بيمه ايران: ”بيمه‌گذار بايد ... در اولين زمان ممکن منتهى در ظرف ۵ روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد والّا بيمه‌گر مسؤول نخواهد بود“.


الزام به اعلام خسارت در صورتى است که بيمه‌گذار خبر صحيح دريافت کند و وقوع حادثه نيز مسلم باشد والّا اگر بيمه‌گذار به‌صورت افواهى چيزى شنيده باشد که صحت و سقم آن معلوم نباشد اجبارى ندارد بيمه‌گر را مطلع کند.