حق بيمه به عوامل زير بستگى دارد:

پوشش بيمه

پوشش بيمه‌اى انتخاب شده مى‌تواند محدود يا گسترده باشد. در اين صورت حق بيمه نيز مناسب با آن متفاوت خواهد بود.

مسير حمل

حق بيمه در مسيرهاى حمل به توجه به خطرات و مسائلى که در آنها ممکن است اتفاق بيافتد متفاوت است. مثلاً براى مناطق جنگى طبعاً حق بيمه بيشتر است و همين‌طور براى مسيرهائى که ناچار بايد از گذرگاه‌هائى مانند کانال سوئز و نظاير آن عبور کرد حق بيمه بيشترى پرداخت مى‌شود.

شيوه حمل

بيمه حمل هوائى ارزانتر از دريائى است. متوسط بيمه دريائى سه تا چهار برابر بيمه هوائى است و در بعضى موارد اين تفاوت بيشتر مى‌شود، به علاوه حمل هوائى داراى اين مزيت است که هزينه بسته‌بندى براى اين روش حمل ارزان‌تر تمام مى‌شود. بنا به دلايل آشکار، حمل دريائى کالا در مقياس با حمل هوائى به بسته‌بندى مقاوم‌ترى نياز دارد.

نوع بسته‌بندى

کالائى که بدون بسته‌بندى حمل مى‌شود بيشتر از کالائى که بسته‌بندى آن مناسب است در معرض خطر آسيب‌ديدگى يا از بين‌رفتن است. مثلاً کالائى که نوع بسته‌بندى آن ”پالت“ (Pallet) است با کالائى که در صندوق‌هاى مخصوص بسته‌بندى شده است، حق بيمه بيشترى را پرداخت مى‌کند.

نوع کالا

کالا ممکن است شکستني، فاسدشدني، مستعد دزديده شدن و يا خطرناک باشد. در چنين مواردى حق بيمه کالا بالاتر خواهد بود.