منظور از ابتداى بيمه زمانى است که تعهد بيمه‌گر شروع مى‌شود و انتهاى آن نيز تاريخ خاتمه تعهد مى‌باشد. در بيمه حمل و نقل کالا تاريخ شروع تعهد بيمه‌گر زمانى است که کالا از انبار مبداء به منظور حمل به مقصد، خارج مى‌شود و خاتمه تعهد بيمه‌گر نيز معمولاً وقتى است که حمل انجام شده و کالا به انبار نهائى بيمه‌گذار در مقصد مندرج در بيمه‌نامه رسيده باشد. با اين حال چنان‌چه کالا پس از تخليه از کشتى در بندر مقصد و يا رسيدن به مرز کشور مقصد ظرف مدت معينى که در بيمه‌نامه قيد مى‌گردد، به مقصد نهائى نرسد، تعهد بيمه‌گر پس از پايان مدت تعيين شده خاتمه مى‌پذيرد.