بيمه حمل و نقل کالا، بيمه‌اى است که به موجب آن بيمه‌گر در مقابل حق‌بيمه‌اى که از بيمه‌گذار دريافت مى‌کند، متعهد مى‌شود، چنان‌چه در جريان حمل کالا از نقطه‌اى به نقطه ديگر در نتيجه وقوع خطرهاى موضوع بيمه، کالا تلف شده يا دچار خسارت شود و يا بيمه‌گذار هزينه‌هائى در رابطه با اين خطرات متحمل شود زيان وارده را جبران نمايد.


کالا ممکن است از طريق وسائط نقليه مختلف مانند کشتي، کاميون، قطار، و يا هواپيما حمل شود. با اين اعتبار مى‌توان بيمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسيم کرد:


۱. بيمه حمل و نقل دريائى


۲. بيمه حمل و نقل زمينى


۳. بيمه حمل و نقل هوائى


در صورتى‌که براى حمل کالائى از وسايل نقليه مختلف استفاده شود، در بيمه‌نامه بايد اين موضوع قيد شود. يعنى مجاز بودن حمل کالا با وسايل مختلف قيد شود، ولى اگر براى حمل کالا فقط از يک وسيله حمل استفاده شود، بيمه‌نامه مربوط به آن حمل صادر خواهد شد.


- خسارت خاص (Particular Average)

اين خسارت بر اثر زيان‌هاى وارد شده به کالا به بار مى‌آيد مشروط بر اينکه کيفيت زيان همگانى را نداشته باشد. به‌عنوان مثال، کالا ممکن است بشکند، در نتيجه مجاورت با کالاى ديگر آلوده شود، يا در جريان حمل و نقل خراش بردارد و يا صدمه ببيند. اين خسارت محدود به خود کالا بوده و ”خسارت خاص“ ناميده مى‌شود.