مهلت توقف کالاى ورود موقت

کالاى ورود موقت به‌طور کلى با شرايط اعاده از کشور وارد مى‌شود بنابراين در بدو ورود، مدت زمان توقف کالا بايستى مشخص و در پروانه گمرکى قيد شود.


هر کالايى به منظور هدف خاصى وارد مى‌شود، بنابراين مدت توقف همه کالاها نمى‌تواند يکسان باشد. مثلاً کالاهايى که براى شرکت در نمايشگاه وارد مى‌شوند حداکثر براى مدت يک ماه و دستگاه‌هايى که پيمانکاران به منظور احداث نيروگاه، ساختن راه و سد و تأسيسات وارد مى‌نمايد براى چندين ماه و يا چندين سال مى‌باشد.


در حال حاضر مهلتى که براى صدور پروانه ورود موقت در نظر گرفته مى‌شود. در صورت تسليم تقاضاى کتبى از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت قابل تمديد است.


به هر ترتيب پس از خاتمه مهلت توقف کالا بايد آن را به خارج از کشور اعاده کرد در غير اين صورت به استناد بندهاى ۲و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى عمل خارج نکردن کالاى فوق مشمول مقررات قاچاق مى‌شود. (ماده ۲۹ بند ۲ و ۷: بند ۲- خارج نکردن وسائط نقليه يا کالاهايى که به‌عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده باستناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه کالا.


بند ۷- خارج نکردن کالايى که ورود آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مدت مهلت مقرر از کشور که به‌عنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ ... اظهار شده باشد.

حقوق گمرکى و عوارض کالاى ورود موقت

کالاى ورود موقت به‌طور معمول در تمام کشورها از پرداخت حقوق گمرکى و عوارض معاف است.


در بند ۴ ماده ۲۷ قانون امور گمرکى کالاى ورود موقت از پرداخت حقوق گمرکي، سود بازرگانى و عوارض گمرکى معاف گرديده است، ولى مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى است.


هزينه‌هاى گمرکى شامل هزينه انبارداري، باربري، تخليه، تعرفه‌بندي، خدمات فوق‌العاده و نظاير آن است که در صورت انجام توسط گمرک وصول در غير اين صورت صاحب کالا از پرداخت آن معاف مى‌باشد. ميزان وصولى گمرک بابت خدمات فوق به استناد مصوبه هيئت محترم وزيران تعيين مى‌گردد.

تبديل پروانه ورود موقت به پروانه قطعى

هرگاه واردکننده کالاى ورود موقت بخواهد پروانه کالاى مذکور را به قطعى تبديل نمايد. بايد قبل از انقضاء مدت پروانه ورود موقت، درخواست کتبى مبنى بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه ارائه و اظهارنامه ورود قطعى براى کالا خود تنظيم و تشريفات مراحل ثبت سفارش را انجام دهد.


در اين حالت حقوق و عوارض ورودى کالا پيش از اين براساس حقوق و عوارض زمان ورود محاسبه و به صورت سپرده يا تضمين بانکى يا تعهد اخذ شده است به‌صورت نقد و وصول و به درآمد قطعى دولت منظور خواهد شد.


چنانچه کسر پرداختى احتمالى وجود داشته باشد مبلغ کسرى وصول و با صدور پروانه قطعي، کالاى ورود موقت به قطعى تبديل مى‌شود.


بديهى است حقوق و عوارض ورودى کالاى ورود موقت پس از کسر ميزان استهلاک و فرسودگى دستگاه‌ها براساس ارزش فعلى محاسبه خواهد شد.

برخى از عناوين کالاهايى که به‌عنوان ورود موقت پذيرفته مى‌شوند

- کالاهاى خارجى که به منظور نمايش جهت نمايشگاه‌هاى بين‌المللى وارد مى‌شوند.


- دستگاه‌هاى فيلم‌بردارى و عکس‌بردارى هوائى و اشياء و دستگاه‌هاى مطالعات علمى و آموزشى و ترتيبى و فنى و نقشه‌بردارى (ماده ۱۴۴ آئين‌نامه امور گمرکي).


- لوکوموتيو و واگن هواپيما که به‌طور منظم در خطوط بين ايران و کشورهاى خارجى حرکت مى‌کنند. (ماده ۱۴۷ آئين‌نامه قانون امور گمرکي).


- وسائل نقليه سوارى شخصى براى استفاده شخصى و همچنين وسائل نقليه بدون بار و مسافر. (ماده ۱۴۹ آئين‌نامه قانون امور گمرکي).


- دستگاه‌ها و وسايل راه‌سازي، سدسازي، اسکله‌سازى و ... که توسط پيمانکاران خارجى وارد مى‌شوند.


- محفظه‌هاى مخصوص حمل کالا (Container)، پالت‌ها، قرقره‌ها و تکيه‌گاه‌ها که جهت حمل کالاى وارداتى وارد مى‌شوند. (ماده ۱۴۸ آئين‌نامه قانون امور گمرکي).


- کالاهايى که در عمليات بسته‌بندى کالاهاى صادراتى استفاده مى‌شوند. (ماده ۲۴ آئين‌نامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲).


- مواد اوليه جهت تکميل يا ساخت کالاى صادراتى (با موافقت وزارت صنايع).


- دام‌هائى که براى تعليف موقتاً به کشور وارد مى‌شود.


- نتايج دام‌ها.


- کالائى که طبق قراردادهاى گمرکى بين‌المللى وارد مى‌شوند. (ماده ۱۵۱ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکي).


مانند واردات موقت نمونه‌هاى بازرگانى (Commercial Sample) که به اعتبار دفترچه‌هاى A.T.A همچنين ورود موقت وسائل نقليه به اعتبار دفترچه‌هاى کارنه دو پاساژ.


- وسايل و لوازم شخصى و حرفه‌اى متخصصان خارجى و مسافران خارجي.