براى اينکه از فضاى موجود حداکثر استفاده برده شود و کارکنان و بازديدکنندگان نيز از راحتى کافى برخوردار باشند، لازم است غرفه براساس نقشه دقيق و حساب شده‌اى تقسيم‌بندى شود. مشورت با متخصص براى چنين کارى مى‌تواند از تجربه عواقب غفلت و يا اغماض احتمالى پيشگيرى نمايد. چگونگى تقسيم‌بندى غرفه مى‌تواند بسته به نوع فعاليت شرکت‌ها و اهداف آنها از شرکت در نمايشگاه متفاوت باشد. در مجموع فضاى غرفه مى‌تواند به چند يا تمام بخش‌هاى زير تقسيم شود:


۱. فضاى لازم براى نمايش کالاها


۲. قسمت اطلاعات


۳. فضاى نمايشي


۴. ميز کامپيوتر


۵. ميز و صندلى و مبلمان


۶. اتاق مشاوره و مذاکرات بازرگاني


۷. آشپزخانه


۸. فضاى کافى براى سرويس


۹. انبار