از طرف ديگر نمايشگاه، عرصه بسيار مناسبى است که در آن مى‌توان عليه وضعيت نامطلوب صادرات کالاهاى غيرنفتى کشور به مبارزه برخاست. به‌طورى که از آمارهاى جهانى استنباط مى‌شود، بازار بسيارى از محصولات صادراتى کشورمان به شدت توسط رقباى ما مورد تهاجم قرار گرفته و سهم کشور ما که تا اين اواخر در موقعيت رهبرى بازار اين کالاها قرار داشت به سرعت رو به نقصان گذاشته است. براى مبارزه با اين حالت زيان‌بار بايد دست به بازاريابى مجدد (Remarketing) زد. به اين منظور بايد کالا و شرايط عرضه آن را با کالاى مشابه ساير شرکت‌ها و شرايط عرضه آنها در سطح جهانى مورد مقايسه قرار داد و با کشف ويژگى‌هاى نسبى کالاهاى توليدى خود، نقاط ضعف را تخفيف و نقاط قوت آن را تقويت نمود.