پس از انعقاد قرارداد معامله، خريدار، نسبت به افتتاح اعتبار در بانک اقدام مى‌نمايد. کارگزار بانک به فروشنده موضوع گشايش اعتبار را ابلاغ مى‌کند. فروشنده نيز به مؤسسه بازرسى تعيين شده مراتب را اطلاع مى‌دهد. اگر کالا توليد پيچيده‌اى داشته باشد نياز به برنامه‌ريزى معينى از طرف بازرسى دارد و لذا فروشنده و بازرس مراحل و زمان‌هاى مختلف بازرسى را براساس حدود بازرسى تعيين و مشخص مى‌کنند. در اين حالت بازرسى‌ها در مقاطع تعيين شده اعم از نظارت بر ساخت يا نظارت عمومى و ظاهرى کالا در حين کار انجام مى‌شود.


پس از انجام بازرسي، دو حالت ممکن است پيش آيد، حالت اول کالا با قرارداد انطباق دارد در اين صورت بازرس گواهى‌نامه بازرسى را صادر و به فروشنده تحويل مى‌دهد. فروشنده با ارئه اين گواهى‌نامه به همراه اسناد لازم ديگر به بانک وجه معامله را دريافت مى‌کند. حالت دوم زمانى است که کالا با شرايط قرارداد تطابق ندارد، در آن صورت مراتب عدم‌انطباق به فروشنده اطلاع داده مى‌شود که در صدد تعويض يا تصحيح مغايرت‌ها برآيد. برنامه مجددى براى انجام بازرسى تنظيم مى‌شود که پس از پايان کار و انطباق کالا با شرايط مورد توافق، گواهى بازرسى صادر مى‌گردد.


در صورتى‌که فروشنده قادر به تعويض يا تصحيح کالا نباشد، در اين حالت بازرس از صدور گواهى‌نامه خوددارى مى‌نمايد. معمولاً بازرس طى گزارشى موضوع عدم‌انطباق کالا و عدم‌صدور گواهى‌نامه را به فروشنده اطلاع مى‌دهد و اگر با خريدار نيز در ارتباط مستقيم باشد مراتب را به خريدار نيز ابلاغ مى‌کند. در چنين وضعيتى اگر خريدار با مذاکراتى که با فروشنده به عمل مى‌آورد. کالا را با مشخصات جديد قبول نمايد، مى‌تواند نسبت به صدور اصلاحيه L/C از طريق بانک خود با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد. در غير اين‌صورت قرارداد، باطل شده تلقى مى‌شود.