عوامل مختلفى براى تعيين مؤسسه بازرسى مى‌تواند موردنظر باشد. اين عوامل عمدتاً ناظر بر شخصيت و وضعيت حقوقى و فنى و تخصصى مؤسسات بازرسى مى‌باشد. برخى از مهم‌ترين آنها به شرح زير است:


صلاحيت فنى و تخصصي، رازداري، جامعيت، گزارش دقيق، استقلال کامل، ارتباط سريع با بازرس، کارکنان صالح.

صلاحيت فنى و تخصصى

اولين موردى که نظر استاندارد بسيار اهميت دارد، صلاحيت فنى و تخصصى بازرس است. بايد به اين نکته توجه داشت که برخى از مؤسسات بازرسى در رشته‌هاى خاصى تبحر و تخصص لازم را دارا هستند. گرچه ممکن است در بروشورهاى خود به انجام همه نوع بازرسى نيز اشاره کنند.


با عنايت به گستردگى طيف بازرسى کميت و کيفيت که ممکن است انجام بازرسى‌هاى متفاوتى را در هر زمان و در هر نقطه عالم ضرورى کند، لازم است که مؤسسه بازرسى داراى شبکه فنى و تخصصى گشترده‌اى در کليه نقاط جهان باشد.

رازدارى

رازدارى يکى ديگر از مواردى است که مؤسسه بازرسى ملزم به رعايت آن است. طبيعى است که مسئله محرمانه بودن اطلاعات و به عبارتى درز نکردن اطلاعات خريد يا فروش به غير، بر مبادلات و معاملات بسيار اساسى است.

جامعيت

بازرس بايد کليه موارد خواسته شده را با لحاظ تمامى جوانب آن به‌طور جامع مدنظر قرار دهد. در بازرسى خود دقت‌نظر داشته و به تمام مسائل و نتايج توجه کامل مبذول نمايد.

گزارش دقيق

بازرس بايد در گزارش خود، با نحوى روشن و دقيق مطالب و نتايج بازرسى‌ها و بررسى‌ها انجام شده را بياورد و نظرات خود را به صراحت ابراز نموده و از کلى‌گوئى و دوپهلو صحبت کردن و ارائه گزارشات مبهم اجتناب ورزد.

استقلال کامل

بازرس نبايد هيچ‌گونه وابستگى به طرفين معامله داشته باشد. درست است که بازرس در عمل به خاطر حفظ منافع خريدار در جريان معامله دخالت مى‌کند اما اگر به ناحق به نفع او گزارش خود را تنظيم و ابلاغ نمايد. سيستم گشايش اعتبار مورد سؤال و اشکال قرار خواهد گرفت و اساس و بنيان اعتبارات اسنادى متزلزل خواهد شد. چنانچه در جهت منافع فروشنده نيز اقدام نمايد، حقوق خريدار پايمال مى‌گردد و بالاتر از آن امکان ضرر و زيان يه خزانه کشورها وجود خواهد داشت.

ارتباط سريع با بازرس

خريدار اگر نتواند با مؤسسه‌اى که انتخاب مى‌کند به‌طور سريع تماس بر قرار نمايد، بازرس نمى‌تواند وظايف خود را به نحو لازم انجام دهد و در نهايت منافع خريدار را حفظ کند. بايد توجه داشت که حتى بدون وجود بازرس مستقل نيز امکان و انجام صحيح و درست معامله در ۷۰ الى ۸۰ درصد معاملات قابل پيش‌بينى است. وجود مؤسسات بازرسى در واقع به خاطر احتمال وقوع مشکلات براى ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات است، لذا در اين‌گونه موارد است که بازرس بايد بتواند به سرعت عکس‌العمل نشان داده و اقدام نمايد.

کارکنان صالح

يکى از موارد بسيار مهم در مؤسسات بازرسي، استفاده آنان از کارکنان صالح و شايسته است که ضريب اعتماد و اطمينان مراجعين را افزايش مى‌دهد.