هيچ‌يک از ما بدون داشتن يک شبکه قوى اطلاعاتى و منابع قابل رجوع، قادر به ادامه حيات در صحنه تجارت نمى‌باشيم. بدون شک شما در حال حاضر در بازار داخلى خودتان چنين شبکه‌اى را که شامل همکارى‌هاى قديم، بستگان، همکاران سابق در محل کار و يا فعاليت‌هاى اوقات فراغت و هم‌چنين دوستان و همکلاسى‌هاى شما مى‌باشند، مشغول به‌کار داريد. اين شبکه احتمالاً بدون برنامه‌ريزى آگاهانه شما ايجاد شده است. براى اينکه صادرکننده موفقى باشيد، لازم است تا شبکه ارتباطى موفقى را که در بازار داخلى داريد، در بازار هدف جديد نيز عيناً پياده نمائيد. عامل مهم در اينجا، ذهنيت شما نسبت به ايجاد چنين شبکه‌اى است. اينکه آن را امرى مهم و نه اتلاف وقت تلقى نمائيد. ايجاد نمودن شبکه نه به خاطر اطلاعاتى که شما جمع‌آورى مى‌کنيد بلکه به خاطر حس همکارى و يا حُسن نيتى که ايجاد مى‌نمائيد، امرى ارزشمند است.

تدارک شرکت براى کسب حمايت

هدف اصلى ايجاد شبکه اين است که افرادى را که توانائى شما را مى‌شناسند تشويق نمائيد تا شرکت شما را به ديگران توصيه نمايند. به‌عبارت ديگر طرفداران شما باشند. بنابراين توجه به ايجاد روابط کليدى اهميت زيادى دارد. به‌ويژه با آنهائى که خود آنها نيز شبکه‌هاى گسترده‌اى دارند.