واريز در صورت پرداخت
واريز در صورت پرداخت

۱. فروشنده اسناد را که حاکى از حمل کالا مى‌باشد به بانکى در آن اعتبار قابليت استفاده دارد ارائه مى‌دهد.


۲. بانک پس از بررسى اسناد و در صورت مطابقت آن با شرايط اعتبار وجه مربوطه را به فروشنده پرداخت مى‌کند.


۳. سپس اين بانک (درصورتى‌که بانک صادرکننده اعتبار نباشد) اسناد را به بانک صادرکننده ارسال و عمل پوشش (پرداخت وجه) براساس توافق قبلى فيمابين انجام مى‌شود.


براساس تعاريف و قوانين UCP بانکى مجاز به پرداخت تحت اعتبار اسنادى مى‌باشد که مشخصاً در اعتبار معين شده باشد.


واريز درصورت قبولى
واريز درصورت قبولى

۱. فروشنده اسناد را که حاکى از حمل کالا مى‌باشد به بانکى که در آن اعتبار قابليت استفاده دارد ارائه مى‌دهد. اسناد مذکور به همراه براتى است با سررسيد معين که عهدهٔ بانک ابلاغ‌کننده کشيده شده است.


۲. بانک پس از بررسى اسناد و در صورت عدم مغايرت با شرايط اعتبار، برات مربوطه را قبول و آن را به فروشنده عودت مى‌دهد.


۳. سپس اين بانک (درصورتى‌که بانک صادرکنندهٔ اعتبار نباشد) اسناد را به بانک صادرکننده ارسال و ضمن آن اعلام مى‌دارد که برات مربوطه را قبول و نتيجتاً عمل پوشش (پرداخت وجه) در سررسيد براساس توافق قبلى انجام خواهد شد.


بانک با قبول کردن برات رأساً متعهد مى‌شود که وجه مربوطه (مبلغ رسمي) را در سررسيد بپردازد. بدين ترتيب فروشنده مى‌تواند با تنزيل برات مزبور نزد بانک خود يا بازار پولى محلى آن را به وجه نقد تبديل کند.


براساس تعاريف و قوانين UCP (بند E) ”بانکى مجاز به قبول برات تحت اعتبار اسنادى مى‌باشد که مشخصاً در اعتبار معين شده باشد“.


واريز در صورت معاملهٔ بروات
واريز در صورت معاملهٔ بروات

۱. فروشنده اسناد را که حاکى از حمل کالا مى‌باشد به بانکى که در آن اعتبار قابليت استفاده دارد ارائه مى‌دهد. اسناد مذکور به همراه براتى است ديدارى يا مدت‌دار (طبق شرايط اعتبار) که عهدهٔ خريدار يا هر برات‌گير ديگرى (طبق شرايط اعتبار) کشيده شده است.


۲. بانک پس از بررسى اسناد و در صورت مطابقت آن با شرايط اعتبار، برات را معامله مى‌کند. معاملهٔ برات توسط بانک صادرکننده يا بانک تائيدکننده اعتبار بدون حق رجوع به فروشنده ولى توسط بانک ابلاغ‌کننده يا هر بانک ديگرى با حق رجوع به فروشنده خواهد بود.


۳. سپس اين بانک (درصورتى‌که بانک صادرکنندهٔ اعتبار نباشد) اسناد و برات مربوطه را به بانک صادرکننده ارسال و نتيجتاً عمل پوشش (پرداخت وجه) براساس توافق قبلى فيمابين انجام مى‌شود.


براساس تعاريف و قوانين UCP بانکى مجاز به معاملهٔ بروات تحت اعتبار مى‌باشد که:


- مشخصاً در اعتبار معين شده باشد.


- براساس اعتبار توسط هر بانک قابل معامله باشد.


خلاصهٔ عمل‌کرد
خلاصهٔ عمل‌کرد