مرحلهٔ سوم- واريز اسناد

۱. خريدار، اسناد حمل را به شرکت حمل و نقل که موجبات تحويل محموله را فراهم مى‌آورد، ارسال مى‌دارد.


۲. بانک صادرکننده بعد از بررسى اسناد و اطمينان از آنکه شرايط اعتبار رعايت شده، اسناد را در مقابل پرداخت وجه آن و يا براساس شرايط ديگرى که بين او و بانک صادرکنندهٔ اعتبار توافق گرديده است به وى واگذار مى‌کند.


فروشنده ممکن است اسناد را ارائه دهد که با شرايط مطابقت نداشته باشد. در چنين حالتى بانک مى‌تواند فقط به يکى از طرق زير عمل کند:


۱. اسناد را به ذى‌نفع مرجوع مى‌کند که آنها را اصلاح و در خلال سررسيد اعتبار و ضمن مدتى که بعد از صدور در اعتبار مشخص شده يا در خلال مهلت تعيين شده بر طبق (مادهٔ ۴۱، UCP) مجدداً ارائه نمايد.


۲.اسناد جهت وصول ارسال شود.


۳. اسناد به ذى‌نفع مرجوع مى‌گردد تا از طريق بانک فروشنده ارسال شود.


۴. اگر ذى‌نفع مجاز کند، تلگرافى يا کتباً مجوز بانک صادرکننده را جهت پرداخت، قبولى يا معاملهٔ برات کسب نمايد.


۵. با اخذ ضمانت‌نامه از ذى‌نفع يا يک بانک، طبق مورد، اسناد را پرداخت، قبول و يا معامله نمايد با اين مفهوم که مضمون عنه (ارائه دهندهٔ ضمانت‌نامه) متعهد مى‌گردد که کليهٔ وجوه دريافتى با بهره و هزينه‌هاى متعلقه را در صورتى‌که بانک صادرکننده به علت مغايرت اسناد از پرداخت وجه امتناع نمايد، بازپرداخت نمايد.


۶. براساس تجربهٔ عملى و با موافقت ذى‌نفع، اسناد را تحت تعهد Under Reserve پرداخته، قبول و يا معامله نمايد. يعنى آنکه حق رجوع به ذى‌نفع را چنان‌چه بانک بازکنندهٔ اعتبار به علت عدم‌تطابق شرايط از پرداخت امتناع کند، براى خود حفظ نمايد.


واريز به‌طور متفاوتى از قبيل واريز در صورت پرداخت، واريز در صورت قبولى و واريز در صورت معامله بروات صورت مى‌گيرد.

واريز در صورت پرداخت

۱. فروشنده، اسنادى را که حاکى از حمل کالا است به بانکى که در آن اعتبار قابليت استفاده دارد ارائه مى‌دهد.


۲. بانک پس از بررسى اسناد و در صورت مطابقت آن با شرايط اعتبار وجه مربوطه را به فروشنده پرداخت مى‌کند.


۳. اين بانک (در صورتى که بانک اعتبار نباشد) اسناد را به بانک صادرکننده ارسال و عمل پوشش (پرداخت وجه) براساس توافق قبلى فيمابين انجام مى‌شود.


براساس تعاريف و قوانين UCP بانکى مجاز به پرداخت تحت اعتبار اسنادى مى‌باشد که مشخصاً در اعتبار معين شده باشد.

واريز در صورت قبولى

۱. فروشنده اسناد را که حاکى از حمل کالا مى‌باشد به بانکى که در آن اعتبار قابليت استفاده دارد ارائه مى‌دهد. اسناد مذکور به همراه براتى است با سررسيد معين که عهدهٔ بانک ابلاغ‌کننده کشيده شده ست.


۲. بانک پس از بررسى اسناد و در صورت عدم مغايرت با شرايط اعتبار، برات مربوطه را قبول و آن را به فروشنده عودت مى‌دهد.


۳. سپس اين بانک (در صورتى‌که بانک صادرکنندهٔ اعتبار نباشد) اسناد را به بانک صادرکننده ارسال و ضمن آن اعلام مى‌دارد که برات مربوطه را قبول و نتيجتاً عمل پوشش (پرداخت وجه) در سررسيد براساس توافق قبلى انجام خواهد شد.


بانک با قبول کردن برات رأساً متعهد مى‌شود که وجه مربوطه (مبلغ اسمي) را در سررسيد بپردازد.


بدين ترتيب فروشنده مى‌تواند با تنزيل برات مزبور نزد بانک خود يا بازار پولى محلي، آن را به وجه تبديل کند .

واريز در صورت معاملهٔ بروات

۱. فرشنده اسناد را که حاکى از حمل کالا است به بانکى که در آن اعتبار قابليت استفاده دارد ارائه مى‌دهد. اسناد مذکور به همراه براتى است ديدارى يا مدت‌دار (طبق شرايط اعتبار) که عهدهٔ خريدار يا هر برات‌گير ديگرى (طبق شرايط اعتبار) کشيده شده است.


۲. بانک پس از بررسى اسناد و در صورت مطابقت آن با شرايط اعتبار، برات را معامله مى‌کند. معاملهٔ برات توسط بانک صادرکننده يا بانک تائيدکننده اعتبار بدون حق رجوع به فروشنده ولى توسط بانک ابلاغ‌کننده يا هر بانک ديگرى با حق رجوع به فروشنده خواهد بود.


۳. سپس اين بانک (در صورتى‌که بانک صادرکنندهٔ اعتبار نباشد)، اسناد و برات مربوطه را به بانک صادرکننده ارسال و نتيجتاً عمل پوشش (پرداخت وجه) براساس توافق قبلى فى‌مابين انجام مى‌شود.


- براساس تعاريف و قوانين UCP بانکى مجاز به معاملهٔ بروات تحت اعتبار مى‌باشد که:


۱- مشخصاً در اعتبار معين شده باشد .


۲- يا براساس اعتبار توسط هر بانک قابل معامله باشد.