مرحلهٔ اول - صدور اعتبار اسنادى

۱. خريدار و فروشنده، قرارداد فروشى منعقد مى‌کنند که پرداخت وجه آن طبق اعتبار اسنادى صورت مى‌گيرد.


۲. خريدار به بانک خود (بانک بازکننده دستور مى‌دهد که اعتبارى به نفع فروشنده) صادر نمايد.


۳. بانک بازکنندهٔ اعتبار از بانک ديگرى که معمولاً در کشور محل اقامت فروشنده مى‌باشد درخواست ابلاغ و يا تائيد اعتبار را مى‌نمايد.


۴. بانک ابلاغ يا تائيدکننده به فروشنده اطلاع مى‌دهد که اعتبار بازشده است. معمولاً دو بانک در عمليات اعتبار اسنادى شرکت دارند:


- بانک بازکنندهٔ اعتبار که بانک خريدار است.


- بانک ابلاغ‌کنندهٔ اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.


بانک دوم ضمن عمل ابلاغ مى‌تواند نقش مؤثرترى را به‌عنوان بانک تائيدکننده نيز ايفاء کند. در هر دو مورد (ابلاغ و تائيد) بانک مزبور تعهد ابلاغ اعتبار را به عهده مى‌گيرد و بدين ترتيب به‌طور ضمنى صحت عمل بانک بازکننده را تائيد مى‌کند.


اگر بانک دوم صرفاً ابلاغ‌کننده باشد هنگام ارسال اعتبار جهت فروشنده اين موضوع را متذکر و بنابراين هيچ تعهدى در مورد پرداخت به فروشنده ندارد.


اگر اين بانک ضمن ابلاغ، تائيدکننده نيز باشد هنگام ارسال اعتبار جهت فروشنده اين موضوع را متذکر و نتيجتاً بايد بدون هيچ عذرى (به شرط آنکه کليهٔ اسناد کامل و مطابق با مندرجات اعتبارات اسنادى باشد)، وجه را پرداخت، اسناد را قبول و يا بدون حق رجوع به فروشنده، اسناد را معامله کند.

مرحله دوم- ارائه اسناد

۱. فروشنده به محض دريافت اعتبار و حصول اطمينان از اينکه مى‌تواند موارد و شرايط مورد لزوم را انجام دهد مى‌تواند اقدام به بار زدن و ارسال کالا نمايد.


۲. سپس فروشنده اسناد مربوطه را که حاکى از حمل کالا مى‌باشد به بانک عرضه‌کنندهٔ اعتبار مى‌فرستد.


۳. بانک اسناد را با شرايط مندرج رد اعتبار تطبيق و در صورت انطباق، براساس شرايط اعتبار، قبول، و يا معامله مى‌کند.


اگر طبق شرايط اعتبار معاملهٔ اسناد مجاز شده باشد، بانک صادرکننده يا بانک تائيدکننده اعتبار مى‌تواند بدون حق رجوع اسناد را معامله کند. بانک ابلاغ‌کننده يا هر بانک ديگرى که اعتبار تائيد نکرده است مى‌تواند با حفظ حق رجوع اسناد را معامله نمايد.


۴. بانک (در صورتى‌که خود، بانک بازکنندهٔ اعتبار اسنادى نباشد) اسناد را به بانک بازکنندهٔ اعتبار مى‌فرستد.


۵. بانک بازکنندهٔ اعتبار اسنادي، اسناد را بررسى مى‌کند و در صورت انطباق با شرايط اعتبار يا اينکه:


- براساس شرايط اعتبار، وجه را به فروشنده پرداخت مى‌کند. هرگاه فروشنده اسناد را مستقيماً براى بانک بازکننده يا هر بانک ديگرى که قبلاً وجه مورد لزوم را در اختيار او قرار داده ارسال کرده باشد، پرداخت مى‌کند.


- بانک تائيدکننده يا هر بانک ديگرى را که براساس قبلى عملى پرداخت، قبولى يا معالمه اسناد را تحت اعتبار انجام داده است پوشش مى‌دهد.