اعتبار اسنادى تائيد نشده (Unconfirmed L/C)

اين‌گونه اعتبارات صرفاً با تائيد بانک گشايش‌کنندهٔ اعتبار و بدون نياز به تائيد بانک ديگرى گشايش مى‌يابد.


اگر در شرايط اعتبارى عبارت قيد Confirmed نشود آن اعتبار تائيد نشده و معمولى است.

اعتبار اسنادى تائيد شده (Confirmed L/C)

اعتبار اسنادى تائيد شده اعتبارى است که از طرف بانک ابلاغ‌کننده (بانک ذى‌نفع يا بانک کارگزار) يا هر بانک معتبر ديگر مورد درخواست فروشنده علاوه بر بانک گشايش‌کننده اعتبار نيز مورد تائيد قرار مى‌گيرد. اين نوع اعتبارات عموماً در زمانى مورد درخواست فروشنده قرار مى‌گيرد که تعهد بانک بازکننده اعتبار، به علت وضعيت متزلزل سياسى يا اقتصادى کشور وي، يا به علت عدم اعتماد به خريدار، مورد پذيرش فروشنده نبوده و او از يک بانک ديگر درخواست مى‌کند که تعهدات اعتبار را تضمين نمايد. بدين وسيله دو بانک (بانک گشايش‌کننده و بانک تائيدکننده) مشترکاً و جداگانه در قبال ذى‌نفع متعهد مى‌گردند. بانک تائيدکننده مى‌تواند همان بانک کارگزار فروشنده هم باشد.


اعتبار اسنادى تائيد شده الزاماً برگشت‌ناپذير مى‌باشد و هزينه افتتاح آن هم معمولاً بيش از هزينه اعتبارات ديگر است.


- بانک تائيدکننده Cofirming Bank


- تائيد اعتبار


- درخواست تائيد


- بانک کارگزار Correspondent Bank


- گشايش اعتبار تائيد شده Issuing Bank يا Opening Bank


- بانک گشايش‌کننده


- ابلاغ اعتبار


- درخواست گشايش اعتبار تائيد شده


- فروشنده Seller


- خريدار Buyer