اعتبار اسنادى وارداتى (IMPORT L/C)

در اين نوع اعتبار، خريدار پس از توافق با فروشنده به بانک طرف حساب خود در کشور مراجعه و تقاضاى گشايش اعتبار اسنادى به نفع فروشنده مى‌کند. بانک مزبور پس از بررسى تقاضاى مشترى و با توجه به کليه مقررات مربوطه اقدام به گشايش اعتبار اسنادى از نوعى که مورد درخواست متقاضى است نمايد.

اعتبار اسنادى صادراتى (EXPORT L/C)

صادرکننده کالا، معمولاً جهت دريافت وجوه مربوط به فروش کالاى خود، نحوه تسويه حساب را موکول به افتتاح اعتبار اسنادى بانکى مى‌کند. در صورت تحقق چنين روشى پس از آنکه خريدار در کشور خود اقدام به افتتاح اعتبار بانکى نمود، و اين اعتبار از طريق سيستم بانکى به صادرکننده (يا فروشنده) ابلاغ گرديد و صادرکننده آن را مطابق شرايط توافق شده ديد آن را قبول نموده و به تهيه يا ساخت کالا اقدام مى‌کند. صادرکننده يا فروشنده موظف است در مهلت تعيين شده و قبل از انقضاء مدت مقرر اسناد لازم را به بانک ابلاغ‌کننده يا معامله‌کننده تسليم و وجه آن را درخواست کند. بانک مذکور پس از بررسى اسناد وجه را پرداخت و اسناد را جهت گشايش‌کننده اعتبار ارسال مى‌دارد.