اعتبار اسنادى برگشت‌پذير (REVOCABLE L/C)

در اين نوع اعتبار، خريدار، از اختيارات بيشترى برخوردار است. در اعتبار اسنادى برگشت‌پذير خريدار حق تغيير شرايط اعتبار يا حتى فسخ اعتبار را دارد، بدون آنکه لزومى به جلب موافقت فروشنده داشته باشد.


در اين قبيل اعتبارات، همچنين بانک گشايش‌کننده اعتبار، صرف تشخيص عدم‌توانائى تسويه حساب خريدار يا در مواجه با محدوديت‌هاى ارزى يا صادراتى مى‌تواند خود رأساً در شرايط اعتبار تغيير ايجاد نموده يا آن را ابطال نمايد.


تغيير شرايط در اعتبار اسنادى برگشت‌پذير يا فسخ آن تا موقعى امکان‌پذير است که از بابت آن وجهى به فروشنده يا ذى‌نفع پرداخت نشده باشد و يا براتى تحت آن اعتبار قبولى يا معامله نشده باشد. در چنين موردى خريدار نمى‌تواند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرايط اعتبار دستور برگشت صادر نمايد و اين دستور فقط نسبت به مانده استفاده نشده اعتبار قابل اجراء خواهد بود. امروزه تحت اعتبار اسنادى برگشت‌پذير معاملات بسيار نادرى صورت مى‌پذيرد. زيرا فروشنده نمى‌تواند اطمينان‌هاى لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار داشته باشد.

اعتبار اسنادى برگشت‌ناپذير (Irrevocable L/C)

در اين نوع اعتبار، هرگونه تغيير شرايط در اعتبار يا فسخ آن از جانب خريدار يا بانک گشايش‌کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده و بانک بازکننده اعتبار قطعاً متعهد به پرداخت وجه و يا معامله اسناد ارائه شده توسط ذى‌نفع در صورت احراز کليه شرايط اعتبار مى‌باشد، معامله تحت اين اعتبار به دليل آنکه امنيت و تضمين بيشترى براى فروشندگان به همراه دارد، از سوى آنان بيشتر مورد درخواست است.


تذکر مهم: در صورت عدم تصريح نوع اعتبار (برگشت‌ناپذير - برگشت‌پذير) آن اعتبار برگشت‌ناپذير تلقى خواهد شد.