اعتبار اسنادى نقدى و يا ديدارى (At Sight L/C)

اعتبارى است که پرداخت وجه معامله بلافاصله بعد از رؤيت اسناد و در صورت عدم مغايرت آن به فروشنده (ذى‌نفع اعتبار) تحقق مى‌يابد.

اعتبار اسنادى با پرداخت مؤخّر (مدت‌دار) (Defered Payment L/C)

در اين گونه اعتبارات ذى‌نفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانک تعيين شده در صورت عدم مغايرت در موعد تعيين شده در آينده وجه معامله را دريافت خواهد نمود. مثلاً اگر توافق شده باشد مبلغ اعتبار با پرداخت مدت‌دار ۱۲۰ روزه پرداخت شود، در موعد تعيين شده بانک وجه اعتبار را به ذى‌نفع اعتبار پرداخت مى‌کند.


تذکر: در اين نوع اعتبارات براى پرداخت مدت‌دار براتى صادر نمى‌گردد تا ذى‌نفع اعتبار اين امکان را داشته باشد تا در صورت احتياج با تنزيل برات و وجه معامله را دريافت کند. به همين خاطر از نظر فروشنده يا ذى‌نفع اين اعتبار يکى از نامناسب‌ترين روش‌هاى دريافت مجه کالا است، در حالى‌که براى متقاضى اعتبار يا خريدار چون هزينه ابطال تمبر و تهيه برات را ندارد و مناسب‌ترين روش به شمار مى‌آيد.

يوزانس

يوزانس داخلى Refinance

در مواقعى که فروشندگان خارجى از فروش کالا به‌صورت يوزانس خوددارى مى‌نمايد و يا بهره بالائى را مطالبه مى‌کنند، بانک مرکزى از طريق خطوط اعتبارى Credit Lines که بانک‌هاى خارجى در اختيار وى قرار مى‌دهند، اقدام به تأمين مالى خريد و واردات کالا مى‌کند. در اين حالت فروشنده کالا يا ذى‌نفع اعتبار پس از ارائه اسناد معامله وجه کالا را از بانک معامله‌کننده اسناد دريافت مى‌کند و بانک خارجى که در اينجا نقش فاينانسر را دارد در سررسيد اصل و بهره وجه خود را مطابق قرارداد منعقده از بانک مرکزى ايران دريافت مى‌کند. اين‌گونه معاملات را يوزانس داخلى مى‌نامند. و بانک مرکزى درصدى از قيمت کالا را به‌عنوان بهره يوزانس داخلى از واردکنندگان اخذ مى‌کند.

فايناس Finance

در مواقعى که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادى يوزانس نمى‌گردد و خريدار يا به خاطر فقدان نقدينگى و يا به خاطر شرايط ارزى کشور قادر به افتتاح اعتبار اسنادى ديدارى نمى‌باشد، معمولاً خريدار از يک شرکت مالى (عمدتاً مؤسسات مالى يا بانک‌هاى تجاري) درخواست مى‌کند که وار معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و در سررسيد يوزانس اصل و بهره يوزانس را از خريدار کالا اخذ و يا اعتبار يوزانس گشايش شده را به نفع خود خريدارى نمايد. بايد توجه داشت که بهره يوزانس را ريسک کشور خريدار در بازار جهانى ارز تعيين مى‌کند.


اين مؤسسات را Financer (تأمين کننده مالى يا سرمايه‌گذار) مى‌گويند.