۱. خريدار و فروشنده قرارداد فروشى منعقد مى‌کنند که پرداخت وجه آن به وسيلهٔ اعتبار اسنادى صورت مى‌گيرد.


۲. خريدار به بانک خود (بازکننده) دستور مى‌دهد که اعتبارى به نفع فروشنده صادر نمايد.


۳. بانک بازکنندهٔ اعتبار از بانک ديگرى که معمولاً در کشور محل اقامت فروشنده مى‌باشد درخواست ابلاغ و يا تائيد اعتبار را مى‌نمايد.


۴. بانک ابلاغ يا تائيدکننده به فروشنده اطلاع مى‌دهد که اعتبار باز شده است.


معمولا دو بانک در عملیات اعتبارات اسنادی شرکت دارند:


- بانک بازکنندهٔ اعتبار که بانک خريدار است.


- بانک ابلاغ کننده اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.


بانک دوم ضمن عمل ابلاغ مى‌تواند نقش مؤثرترى را به‌عنوان بانک تائيدکننده نيز ايفاء نمايد. در هر دو مورد بانک مزبور تعهد ابلاغ اعتبار را عهده مى‌گيرد و بدين ترتيب به‌طور ضمنى صحت عمل بانک بازکننده را تائيد مى‌کند.


اگر بانک دوم صرفاً ابلاغ‌کننده باشد هنگام ارسال اعتبار جهت فروشنده اين موضوع را متذکر و بنابراين هيچ تعهدى در مورد پرداخت به فروشنده ندارد.


اگر اين بانک ضمن ابلاغ تائيدکننده نيز باشد هنگام ارسال اعتبار جهت فروشنده اين موضوع را متذکر و نتيجتاً بايد بدون هيچ عذرى به شرط آنکه کليهٔ اسناد کامل و مطابق با مندرجات اعتبارات اسنادى باشد وجه را پرداخت، اسناد را قبول و يا بدون حق رجوع به فروشنده، اسناد را معامله کند.


ارائه اسناد
ارائه اسناد

۵. فروشنده به محض دريافت اعتبار و حصول اطمينان از اينکه مى‌تواند موارد و شرايط مورد لزوم را انجام دهد مى‌تواند اقدام به بار زدن و ارسال کالا نمايد.


۶. سپس فروشنده اسناد مربوطه را که حاکى از حمل کالا مى‌باشد به بانک عرضه‌کنندهٔ اعتبار مى‌فرستد.


۷. بانک اسناد را با شرايط مندرج در اعتبار منطبق و در صورت انطباق، براساس شرايط اعتبار پرداخت قبول، و يا معامله مى‌کند. اگر طبق شرايط اعتبار معاملهٔ اسناد مجاز شده باشد، بانک صادرکننده يا بانک تائيدکننده اعتبار مى‌تواند بدون حق رجوع اسناد را معامله کند. بانک ابلاغ‌کننده يا هر بانک ديگرى که اعتبار را تائيد نکرده است مى‌تواند با حفظ حق رجوع اسناد را معامله نمايد.


۸. بانک (در صورتى‌که خود، بانک بازکنندهٔ اعتبار اسنادى نباشد) اسناد را به بانک بازکنندهٔ اعتبار مى‌فرستد.


۹. بانک بازکنندهٔ اعتبار اسنادي، اسناد را بررسى و در صورت انطباق با شرايط اعتبار يا اين که:


- براساس شرايط اعتبار وجه را به فروشنده پرداخت مى‌کند، هرگاه فروشنده اسناد را مستقيماً براى بانک بازکننده يا هر بانک ديگرى که قبلاً وجه مورد لزوم را در اختيار او قرار داده، ارسال کرده باشد پرداخت مى‌کند.


و يا،


- بانک تائيدکننده يا هر بانک ديگرى را که، براساس توافق قبلى عمل پرداخت، قبولى يا معامله ٔ اسناد را تحت اعتبار انجام داده است پوشش مى‌دهد.


واريز اسناد
واريز اسناد


۱۰. بانک صادرکننده بعد از بررسى اسناد و اطمينان از آنکه شرايط اعتبار رعايت شده، اسناد را در مقابل پرداخت وجه آن و يا براساس شرايط ديگرى که بين او و بانک صادرکنندهٔ اعتبار توافق گرديده است به وى واگذار مى‌نمايد.


۱۱. خريدار اسناد حمل را به شرکت حمل و نقل که سپس موجبات تحويل محموله را فراهم مى‌آورد، ارسال مى‌دارد.