۱. اسناد را به ذى‌نفع مرجوع که آنها را اصلاح و در خلال سررسيد اعتبار و ضمن مدتى که بعد از صدور در اعتبار مشخص شده يا در خلال مهلت تعيين شده بر طبق مادهٔ ۴۱ (UCP) مجدداً ارائه نمايد.


۲. اسناد جهت وصول ارسال شود.


۳. اسناد به ذى‌نفع مرجوع تا از طريق خود ارسال شود.


۴. اگر ذى‌نفع مجاز نمايد، تلگرافى يا کتباً صادرکننده را جهت پرداخت، قبولى يا معاملهٔ برات کسب نمايد.


۵. با اخذ ضمانت‌نامه از ذى‌نفع يا يک بانک، طبق مورد، اسناد را پرداخت، قبول و يا معامله نمايد با اين مفهوم که مضمون عنه (ارائه دهندهٔ ضمانت‌نامه) متعهد مى‌گردد که کليهٔ وجوه دريافتى را با بهره و هزينه‌هاى متعلقه در صورتى‌که بانک صادرکننده به علت مغايرت اسناد از پرداخت وجه امتناع نمايد، بازپرداخت نمايد.


۶. براساس تجربهٔ عملى و با موافقت ذى‌نفع، اسناد را تحت تعهد پرداخت، قبول و يا معامله نمايد يعنى آن که حق رجوع به ذى‌نفع را چنانچه بانک بازکنندهٔ اعتبار به علت عدم تطابق شرايط از پرداخت امتناع کند، براى خود حفظ نمايد.