ترخيص کالا در خارج از ساعات ادارى کار گمرکات

هر اندازه که تجارت صادرات يک کشور توسعه پيدا نمايد و فعاليت‌هاى اقتصادى هدايت شده آن افزايش يابد تقاضاى ارائه خدمات گمرکى در خارج از ساعت ادارى گمرکات جهت ترخيص محموله‌هاى صادراتى افزايش مى‌يابد. ترخيص گمرکى آخرين ارتباط مهم در زنجيره کنترل‌هاى وضع شده از سوى مقامات تنظيم کننده در داخل کشور مى‌باشد. از صادرکنندگان خواسته مى‌شود که مجوّزهاى صادراتي، گواهى‌نامه کيفيّت و غيره را جهت تطبيق شرايط کنترل ارزى کسب نمايند و ترتيبات حمل کالاهاى خود را بدهند. براى رعايت اين شرايط و اجتناب از تأخير و هزينه‌هاى غير ضروري، صادرکنندگان از پيش به طرح‌ريزى صادرات متشبّت مى‌شوند.


على‌رغم اين موضوع، گاه اتّفاق مى‌افتد که صادرکنندگان مجبور مى‌شوند خدمات گمرکى را در خارج از ساعات ادارى معمول درخواست نمايند تا بتوانند کار حمل و نقل را به موقع به انجام رسانند و پاسخگوى ساير موقعيّت‌هاى اورژانسى باشند که صادرکنندگان بر آنها کنترلى ندارند. عدم حمل محموله‌اى در يک زمان معيّن مى‌تواند موجب هزينه و حتى از دست دادن بازار گردد.


از اين رو مسؤولين گمرکى لازم است انجام خدمات در خارج از ساعات معمول سرويس ادارى را مورد بررسى قرار دهند. بديهى است هرگونه هزينه‌اى که تعلّق گيرد پرداخت آن بر عهده صادرکننده يا نمايندگان او مى‌باشد. ضمناً بعضى از کشورها اين موضوع را تجربه نموده‌اند که وقتى مسؤولين گمرکى در ارائه چنين خدمات فوق‌العاده‌اى پيشقدم مى‌شوند، ساير مؤسسات تنظيم ‌کننده دست‌اندر کار تجارت خارجى مواظبت مى‌کنند که در خط قرار گيرند و معيارهاى تسهيلاتى تهيّه شده از سوى گمرکات را خنثى ننمايند. بدين ترتيب اين مؤسسات نيز تسهيلاتى مشابه آنچه که به وسيله گمرک فراهم شده تدارک مى‌بينند.

اظهارکننده (ثبت نام صادرکنندگان)

به صادرکنندگان بايد اجازه داد که کالاها را خود اظهار نمايند و يا آن که اين کار را به نماينده خود واگذار نمايند. يعني، نمايندگى‌هاى گمرکى يا متصديان حمل و نقل در هر صورت، مطلوب اين است که گمرک از اين قبيل اشخاص ثبت نام نمايد. ثبت نام منافع زيادى در بردارد. اين کار مسؤولان گمرکى را قادر مى‌سازد که عمليّات صادرکنندگان را کنترل نمايند و بر کار آنها به ويژه از نقطه نظر تطبيق کار آنها با شرايط گمرکى نظارت داشته باشد. به صادرکنندگانى که حسن نيّت خود را اثبات مى‌کنند و مدارک را به خوبى نگهدارى مى‌نمايد، مى‌توان تسهيلات بيشترى چون، تنظيم دوره‌اى اظهارنامه‌هاى کالا، بازرسى کمتر از کالاها، پرداخت بعدى حقوق و عوارض و غيره اعطاء نمود.


در موارد خاصى با توجه به درجه شدت بدگمانى که بين گمرکات و صادرکنندگان و نمايندگان آنها وجود دارد، کنترل‌هاى گمرکى به خصوصى وضع مى‌شود. ثبت نام از صادرکنندگان و نظارت مداوم بر کار آنها مى‌تواند تا حدى موجب حذف وضع فوق شود از لزوم افزايش کنترل جلوگيرى نمايد.


به علاوه، وقتى که صادرکنندگان با نمايندگان آنها براى مسؤولان گمرکى شناخته شده باشند، گمرک آسان‌تر مى‌تواند آنها را از تغييرات روش‌هاى تعرفه و غيره مطّلع گرداند تا بدين ترتيب از اشتباهات پرخرج و تأخيراتى که در اثر عدم اطلاع از اين‌گونه قوانين و روش‌هاى گمرکى به وجود مى‌آيد، احتراز کنند.

سندسپارى به منظور صدور

براى سرعت بخشيدن به کار ترخيص، مدارک لازم مربوط به فرآورى محموله‌هاى صادراتى بايد به حداقل کاهش داده شوند. معمولاً از سوى گمرک يک اظهارنامه کالا جهت ترخيص محموله صادراتى لازم مى‌باشد. البته، اطلاعات درخواستى بايد تنها شامل آن چيزى باشد که تصوّر مى‌رود براى ارزيابى و وصول حقوق و عوارض و در صورت لزوم، برگشت يا بازپرداخت حقوق و عوارض، جهت جمع‌آورى اطلاعات آمارى و تضمين اجراء قانون و مقرراتى که گمرکات مسؤول اجراء آنها هستند، لازم است.


به منظور صرفه‌جوئى در پول و محل فرم‌ها، اطلاعاتى را که مورد استفاده نيستند نبايد پرسيد. درخواست اطلاعات اضافى ممکن است موجب اشتباهات و تأخيرات و افزايش کار ادارى شود.


اگر اظهارنامه کالاها با طرح کليدى اسناد تجارى سازمان ملل متحد يکنواخت باشد اين امکان را به وجود مى‌آورد که اظهارنامه مزبور در يک سرى استاندارد براساس يک سيستم يک منظوره ارائه شود. گمرکات همچنين بايد اسناد کامپيوترى را قبول کنند، نتيجه اين کار کاهش در هزينه سند سپارى مى‌باشد.


در بعضى از موارد مسؤولين گمرکى از اظهارنامه کالا صرف‌نظر مى‌نمايند و يک مدرک تجارى يا سند حمل را به جاى آن قبول مى‌کنند.


اين وضع به ويژه رد مواردى صورت مى‌گيرد که کالا مشمول حقوق و عوارض صادراتى نيست و مشمول عملکردهاى آمارى يا استرداد و بازپرداخت حقوق ورودى قرار نمى‌گيرد. امکان دارد جهت قبول اسنادى به غير از اظهارنامه کالا احتياج به اصلاح قانون باشد.


در صورتى که گمرک سياهه يا سند حمل را قبول کند به نفع صادرکننده است که اين اسناد را خود تهيّه نمايد زيرا آنها را در مبادى ورودى درخواست خواهند نمود. چون اين اسناد تقريباً حاوى کليه اطلاعات لازم مورد درخواست گمرکات در مورد ترخيص محموله مى‌باشند، از هزينه‌هاى اضافى و صرف وقت جهت ارائه سند ديگرى يعنى اظهارنامه کالا مى‌توان اجتناب نمود. بعضى از گمرکات بر يک اساس دو جانبه اسناد صادراتى گمرکات را براى مقاصد وارداتى مى‌پذيرند. اين کار موجب احتراز سند سپارى بيشتر در عمليات واردات و صادرات خواهد شد جابجائى کالاها را تسريع مى‌نمايد و هزينه‌ها را کاهش مى‌دهد. هزينه سند سپارى را مى‌توان با درخواست حداقل اسناد ضميمه و حداقل تعداد نسخ باز هم کاهش داد.


تعدادى از کشورها يک معيار تسهيلاتى مهم ديگر را در مورد سندسپارى پذيرفته‌اند که تنظيم متناوب اظهارنامه‌هاى کالا مى‌باشد. اين امر تسهيلاتى تحت شرايطى چون حفظ مدارک مکفي، ارائه سياهه‌ها يا اسناد حمل براى هر محموله صادر شده و تسليم اطلاعات در مورد صدور در فواصل معيّن به تعداد زيادى از صادرکنندگان اعطاء شده است. گزارشات مالى آماده شده به‌صورت يکجا چه به‌صورت جزوه و چه به وسيله ADP از سوى گمرکات پذيرفته مى‌شود.