سرعت بيشتر در ترخيص کالا

در سيستم آسيکودا مدت زمان انجام امور گمرکى را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت گمرک و ارباب رجوع به مقدار قابل ملاحظه‌اى صرفه‌جوئى نمود. به‌طور مثال در کشور ژاپن مدت زمان ترخيص کالائى که مشکلى از جهت تشريفات گمرکى نداشته باشد حدود ۱۵ دقيقه به طول انجامد.

استفاده بهينه از انبارها

کنترل محل کار و مکان‌هاى آماده تخليه انبارها به وسيله رايانه کنترل و حداکثر کارآئى ارائه مى‌شود. همچنين نگهدارى ميزان کالاهاى وارده، صادره و موجود در انبار نيز وسيله سيستم انجام مى‌شود.

استفاده بهينه از نيروى انسانى

استفاده از نيروى انسانى از جمله اهداف اين پروژه ملى مى‌باشد چرا که با استفاده از اين سيستم کارآئى کارکنان افزوده شده و حداکثر بهره‌برى را خواهند داشت.

ايجاد فرهنگ استفاده از سيستم‌هاى مکانيزه

با راه‌اندازى سيستم آسيکوا اميد مى‌رود که فرهنگ استفاده از سيستم‌هاى مکانيزه و رايانه‌اى در بين افراد شاغل در گمرک به وجود آمده و کارآئى افراد نيز به دليل آشنا شدن با کاهائى از اين قبيل بيشتر شود. به کار بستن اين قبيل سيستم‌ها در دنياى امروز اجتناب‌ناپذير بوده و براى خارج نشدن از گروه تجارت بين‌المللى بايد همگام با ساير سيستم‌ها پيشرفت داشته باشيم.

کسب درآمد بيشتر

با راه‌اندازى سيستم آسيکودا تا حد زيادى از سودجوئى و سوء استفاده‌هاى مالى ارباب‌رجوع کاسته شده و کنترل‌هائى که بايد انجام شود با دقت عمل بيشترى اعمال مى‌گردد که اين امر باعث اضافه شدن درآمد براى خزانه کشور خواهد شد.

ارائه سريع و به موقع آمار دقيق تجارت خارجى

با راه‌اندازى سيستم آسيکودا اطلاعات و آمار دقيق و به روز مربوط به تجارت خارجى را در اختيار خواهيم داشت. با توجه به اهميت آمار و به روز بودن اين اطلاعات مسؤولان محترم گمرک مى‌توانند با ابزار کارآمدترى در خصوص تصميم‌گيرى و سياست‌گذارى اقدام نمايد.