مسؤولين گمرکى همچنين مى‌توانند به يک صادرکننده اجازه دهند که قبل از ارائه کالا به گمرک اظهارنامه صادراتى را تنظيم نمايد. گمرک مى‌تواند با توجه به شرايط، يک مهلت زمانى معيّن کند که در خلال آن کالا به گمرک ارائه شود. اگر در خلال اين مهلت زمانى کالا به گمرک ارائه نشود، اظهارنامه ثبت نشده محسوب خواهد گرديد .


بعضى از مقامات گمرکى امکان دارد به اشخاص حقيقى يا حقوقى که به دفعات کالا صادر مى‌نمايد، اجازه دهند که چنين کالاهائى را مستقيماً از انبارهاى خود به خارج از قلمرو گمرکى بفرستد بدون آن که قبلاً اظهارنامه صادراتى را در اداره گمرکى صلاحيّت‌دار ثبت کرده باشند. قبل از آن که کالا ها انبارها را ترک نمايند، اشخاص مجاز فوق‌الذکر موظف هستند که:


۱ - اطلاعيّه مربوط به ارسال را به مسؤولين گمرکى به‌صورت و وضعى که به وسيله گمرک مقرر گرديده جهت کسب اجازه صدور کالاها مورد بحث بفرستد.


۲ - مشخصّات کالاها را در مدارک خود ثبت نمايند. اين کار بايد به‌صورت و در فرمى که به وسيله مسؤولين گمرکى مقرر گرديده انجام شود. تاريخ ثبت در مدارک و مشخصّات لازم براى تشخيص کالاها بايد نوشته شود.


۳ - کليه مدارکى که ارائه آنها ممکن است براى اعمال مقررات حاکم بر صادرات کالاها لازم باشد در اختيار مسؤولين گمرکى گذاشته شود.


اجراء تشريفات مذکور در بندهاى فرعى (الف و ب) قدرت قانونى پذيرش اظهارنامه صادراتى را دارد. در صورتى‌که عدم بازرسى باعث زيان فعاليت‌هاى مالى نشود، مسؤولين گمرکى مى‌توانند در بعضى از شرايط خاص قابل اثبات از طريق نوع کالاهاى مورد بحث و از طريق افزوده صادراتي، شخص مجاز را از الزام اعلام ارسال هر محموله به گمرک داراى صلاحيّت معاف نمايند.


اين امر تسهيلاتى در صورتى داده مى‌شود که شخص مجاز کليّه اطلاعاتى را که براى قادر ساختن گمرک در صورت اقتضاء به اعمال حق خود براى بازرسى کالاها لازم است، تهيه کرده باشد. در آن صورت ثبت کالاها در گزارشات مشخص ذى‌نفع معادل با مجاز بودن وى به صدور مى‌باشد. در صورتى‌که گمرک تصميم به بازرسى کالاها بگيرد، اين بازرسى براساس مشخصّات داده شده در مدارک شخص ذى‌نفع انجام پذيرد.


اظهارنامه کالاها موضوع اجازه فوق‌الذکر بايد در محدوده زمانى مقطوعى که به وسيله مسؤولين گمرک تعيين شده در اداره گمرکى صلاحيّت‌دار ثبت شود. تاريخى که کالاها در دفاتر شخص ذى‌نفع ثبت مى‌شوند بايد در موارد زير مورد استفاده قرار گيرد .


- براى تعيين ميزان يا مبلغ حقوق صادراتى قابل پرداخت براى کالاها و تعيين ساير عوامل لازمه جهت محاسبه اين حقوق گمرکي.


- براى اعمال ساير مقررات مربوط به صادرات کالاها مسؤولين گمرکى مى‌توانند اجازه دهند که کالاهاى تحت شرايط مذکور در اين بخش مشمول اظهارنامه‌هاى يکجا، نوبتى با دوره‌اى قرار بگيرند. اين اظهارنامه‌ها در تاريخى که کالاها ثبت دفاتر شخص ذى‌نفع شود حالت اجرائى پيدا مى‌کنند.


ثبت کالا در مدارک مشخّص ذى‌نفع به‌طورى که در بالا تعيين گرديد، مى‌تواند با هر تشريفات ديگرى عوض شود که تضمين‌هاى مشابهى با آنچه که به وسيله مسؤلين گمرک مقرر گرديده پيشنهاد مى‌کند. مثلاً (انتقال يک سند ادارى بازرگانى به مسؤولين گمرکي).