شرايط اجراء طرح کارنه ATA

عمل سودمند طرح کارنه ATA بسته به دو پيش‌نگرى مى‌باشد:


۱- ايجاد يک يا چند زنجيره صدور و تضمين بين‌المللى از مؤسسات مربوط به يکديگر


۲- تائيد مقامات گمرکى از مؤسسات عضو بعنوان مؤسسات صادرکننده و يا تضمين‌دهنده.