سرويس Action WorkFlow Manager

اين سرويس بين سرويس‌هاى سيستم Action WorkFlow، يک Server محسوب مى‌شود. برنامه‌هاى کاربردى مبتنى‌بر WorkFlow مى‌توانند قابليت‌هاى Process Manager و داده‌هاى فرآيند تجارى ايجادشده را ازطريق Workflow Automator process logic Framework و يا فراخوانى APIها، مورد استفاده قرار دهند.


Manager، يک نوع کنترل مرکزى است که برروى کليه عناصر موجود در شبکه نظارت برقرار مى‌کند و از Microsoft SQL Server براى ذخيره‌سازى تعاريف WorkFlow و داده‌هاى مربوط به برنامه‌ها، استفاده مى‌کند.


در اين سرويس، يک برنامه کاربردى گرافيکى به‌نام Administrator وجود دارد که براى نظارت، مديريت و کنترل کليه فعاليت‌هاى مربوط به جريان کار فرآيندهاى تجارى سازمان‌ها، مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


Action WorkFlow Process Manager، بسيارى از امور مربوط به کاربران را پشتيبانى مى‌کند، مانند واردشدن کاربر به سيستم، ارائه ليست امور معوقه و کارهايى که کاربر مى‌تواند انجام دهد، عرضه‌کردن داده‌هاى مربوط به برنامه‌هاى کاربردي، آزمايش صحت و درستى داده‌ها و غيره. از ديدگاه برنامه‌نويسي، تمام سرويس‌هاى WorkFlow مورد نياز، در manager مجتمع شده‌اند.


در مؤلفه موسوم به Administrator، مى‌توان پيکربندى سيستم را تنظيم نمود، فرآيندهاى Process manager مى‌توانند آغاز و متوقف شوند، دامنه اختيارات کاربران نهايي، طراحان و مديريت سيستم مى‌تواند مشخص شود و اجازه دستيابى به امکانات و برنامه‌ريزى فرآيندهاى تجارى مى‌تواند صادر شود.


قابليت‌هاى متمرکزشده در Process manager، به روز درآوردن برنامه‌هاى کاربردى را ساده‌تر مى‌کند. هر مورد تغيير اعمال‌شده برروى اطلاعات WorkFlowهايى که بصورت مرکزى کنترل مى‌شوند، بلافاصله برنامه کاربردى را تحت تأثير قرار مى‌دهد، و ديگر احتياجى نيست که هريک از سيستم‌هاى نصب‌شده روى هريک از ماشين‌هاى client را تصحيح کنيم. اين انعطاف‌پذيرى سازمان را قادر مى‌سازد تا به‌سادگى سيستم را به‌منظور تأمين نيازهاى تجارى تغييردهد و همچنين به سازمان اطمينان مى‌بخشد که برنامه‌هاى کاربردى ايجادشده همواره با آخرين تغييرات مطابقت دارند و کليه پرسنل، جديدترين اطلاعات را دراختيار دارند.

سرويس WorkFlow Automator

براى اينکه به‌سادگى فرآيندهاى تجارى مربوط به يک سازمان را بهبود بخشيم، سيستم TOTAL FrameWork سرويسى به‌نام WorkFlow Automator را ارائه نموده است. WorkFlow Automator به‌منظور بهره‌گيرى از WorkFlow و اشياء مربوط به فرآيندهاى تجارى درقالب ابزار ActiveX آماده بهره‌برداري، طراحى شده است. اين اجزاء به‌وسيله سيستم Action WorkFlow مديريت مى‌شوند. به‌عبارت ديگر، اين سرويس به‌منظور فراهم کردن يک رابط ساده و مستقل از زبان براى سيستم WorkFlow ايجاد شده است.


به‌کمک OLE، برنامه‌نويسان مى‌توانند به‌راحتى قابليت‌هاى WorkFlow را به برنامه‌هاى کاربردى مبتنى‌بر ActiveX اضافه نمايند. همانطور که مى‌توان اجزاى عمومى و پيش‌ساخته ActiveX (OLE) را به برنامه‌هاى کاربردى افزود.


WorkFlow Automator متشکل از مجموعه‌اى از کنترل‌هاى آماده ActiveX است که مى‌توانند براى توليدکنندگان برنامه‌هاى کاربردى مبتنى‌بر WorkFlow سودمند واقع شوند.


اين کنترل‌ها، عملکردهاى پيش‌ساخته و package شده‌اى را فراهم مى‌کنند که درهنگام ايجاد برنامه‌هاى کاربردى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. ازآنجايى که ActiveX يک استاندارد تکنولوژى باز مايکروسافت است لذا در هر زبانى که ActiveX را پشتيبانى مى‌کند مى‌توان اين کنترل‌ها را مورد استفاده قرار داد. (مانند Object ،J++ ،Visual Basic ،C++ ،Studio و...)

سرويس Action WorkFlow Metro

اين سرويس به کاربرانى که ازطريق شبکه اينترنت به سيستم‌هاى کاربردى دسترسى دارند اجازه مى‌دهد تا در فرآيندهاى مبتنى‌بر WorkFlow سازمان‌ها شرکت کرده و نقشى داشته باشند.


Metro، ابزارى است که به‌وسيله آن مى‌توانيم سريعاً قابليت‌هاى WorkFlow را روى اينترنت، ايجاد نموده و خودکار نماييم. سرويس فوق‌الذکر، فرم‌هاى HTML و رابط‌هاى CGI درون‌سازى را ايجاد مى‌کند که مى‌توانند رابطى ساده را براى Action WorkFlow engine فراهم مى‌کنند و اين امکان را براى کاربران به‌وجود آورند تا برنامه‌هاى کاربردى مبتنى بر WorkFlow را در اينترنت مورد استفاده قرار دهند.