سرويس‌هاى WorkFlow مربوط به TOTAL FrameWork ابزار آناليز و مدل‌سازى فرآيندهاى تجارى را فراهم مى‌کنند. شرکت‌ها به کمک اين ابزار مى‌توانند قويترين متدولوژى بهبود فرآيندهاى تجارى را مورد استفاده قرار دهند.


اين سيستم براساس متدولوژى محاوره‌اى بهبود فرآيندهاى تجارى Flores و Winograd بنا شده است. متدولوژى مذکور، بر اين اعتقاد است که کار به‌وسيله پرسنل سازمان و در زمان‌هاى ازپيش تعيين‌شده انجام مى‌گيرد، نه ازطريق کاغذبازى‌هاى معمول اداري. به همين دليل، يک سيستم WorkFlow کارآمد بايد بتواند به پرسنل کمک کند تا به تعهدات خود در زمان تعيين‌شده عمل نمايند. اين نگرش توسعه بسيار خوبى را نسبت به ساير سيستم‌هاى WorkFlow که در آنها تنها مسير جابجايى فرم‌ها و پرونده‌هاى کارى از يک صف به صف ديگر مشخص مى‌شود، ارائه مى‌نمايد.


سرويس‌هاى WorkFlow عبارتند از:

سرويس Action WorkFlow Analyst

Process Builder/Analyst يک وسيله مدل‌سازى "What if" است که مى‌تواند به ما کمک نمايد تا روند بهينه انجام يک کار را پيدا کنيم. با Analyst، مى‌توانيم نقشه (map) روند انجام کارهاى ادارى را رسم کنيم. يعنى براى هر بخش از کار، مشخص کنيم که چه مدت زمان طول مى‌کشد، و چه کسى مسؤول انجام آن است. بعد از مشخص کردن بخش‌هايى از کار که نياز به بهبود دارند، مى‌توانيم راه‌حل‌هاى پيشنهادى را مدل‌سازى کنيم و هريک از موارد را ازلحاظ هزينه و زمان مصرف‌شده مورد بررسى قرار دهيم تا بتوان پيش از پياده‌سازى بهترين راه‌حل را تشخيص داد.

سرويس Action WorkFlow Process Builder

اين سرويس شامل تمام قابليت‌هاى Action WorkFlow Analyst ازجمله طراحى و توليد است. سيستم Action WorkFlow Process Builder با استفاده از واسطه گرافيکى بسيار قدرتمند خود، ما را قادر مى‌سازد تا به‌سرعت مراحل طراحى و توليد را طى‌کنيم و هرگاه شرايط و قواعد تجارى عوض شدند، برنامه‌هاى کاربردى توليدشده را اصلاح نماييم.


"WorkFlow Map"هايى که بصورت گرافيکى ايجاد مى‌شوند و فرآيندهاى تجارى مربوط به يک سازمان را مدل‌سازى مى‌کنند، يک زبان مشترک براى "WorkFlow Participant"ها، مديران سازمان و توليدکنندگان سيستم فراهم مى‌کنند. استفاده از mapهاى توليدى معرف فرآيندهاى تجارى يک سازمان که براساس WorkFlow حاصل مى‌گردد بسيار جامع خواهد بود. اين سيستم‌هاى کاربردى تهيه‌شده مبتنى‌بر WorkFlow مى‌توانند سطح فوق‌العاده‌اى از ارتباطات را بين نيازهاى business و ميزان اطمينان برنامه‌هاى کاربردى ايجادشده برقرار نمايند، به‌گونه‌اى که تاحد قابل قبولى مى‌توان مطمئن بود که سيستم‌هاى اطلاعاتى طراحى شده، اهداف business موردنظر را تأمين خواهند کرد.


اولين مرحله براى توليد يک برنامه کاربردى مبتنى بر WorkFlow، ايجاد يک map گرافيکى از فرآيندهاى تجارى موردنظر است. اين عمل به‌سادگى و با استفاده از نماد گرافيکى مربوط به WorkFlow انجام مى‌گيرد.


هر WorkFlow چندين پارامتر را تعريف مى‌کند که عبارتند از: کارى که بايد انجام گيرد، Participantهايى که در انجام آن کار دخيل هستند (Performer ،customer و احتمالاً observer) و نيازهايى که با اتمام کار بايد تأمين شوند و تحت عنوان رضايت مشترى (customer satisfaction) تعريف مى‌شوند.


در اين مرحله شما، cycle timeهاى مربوط به هريک از WorkFlowها و cycle time مربوط به کل process و نيز يادداشت‌هاى پشتيبانى‌ کننده را تعريف مى‌کنيد. سپس توليد کنندگان سيستم، اسامى فرم‌ها و اقلام داده‌اى را که بايد به‌وسيله سيستم WorkFlow مديريت شوند را مشخص مى‌کنند.


و بالاخره قابليت Action WorldFlow Process Builder's consistency check و WorkFlowها و linkها را به‌گونه‌اى تغيير مى‌دهد، تا اطمينان حاصل شود که برنامه‌هاى کاربردى مبتنى‌بر WorkFlow به‌طور کامل و صحيح کار خواهند نمود.


اين سرويس همچنين اين امکان را فراهم مى‌سازد تا داده‌هاى موجود در برنامه کاربردى براى کل فرآيند تجاري، بصورت سراسرى تعريف شوند و يا اينکه بنابر مورد براى هر WorkFlow بصورت محلى باشند.


براى بکارگيرى توابع پيشرفته WorkFlow که نمى‌توان آنها را سريعاً به‌وسيله ابزار گرافيکى ارائه شده پياده‌سازى نمود، بهتر است از scripting VBA-Visual Basic for Application استفاده کنيم.


Scriptها، توليد کنندگان را قادر مى‌سازند تا DLLها را فراخوانى کنند، برنامه‌هاى کاربردى را اجرا نمايند، داده‌ها و key strokeها را به برنامه‌هاى کاربردى بفرستند، به منابع داده‌اى ODBC دسترسى داشته باشند و OLE Automatio Serverها را مورد استفاده قرار دهند.


Scriptها مى‌توانند ازطريق رويدادهاى (events) مختلف ازقبيل اخذشدن يک act و يا تغيير حالت يک trigger ،WorkFlow شوند.